Yon vizit nan Lekòl Kominotè Matenwa, LaGonav

Post Reply
Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Yon vizit nan Lekòl Kominotè Matenwa, LaGonav

Post by Serge » Tue Apr 14, 2015 8:40 pm

Map salye nou kanmarad yo sou fowòm sa,

Mwen gen kèk jou mwen pa parèt, se paske mwen te yon ti jan okipe. Mwen te vle pale nou de yon ti vwayaj mwen sot fè Ayiti gen apeprè twa semen konsa. Vwayaj sa te fèt ak yon oganizasyon ki rele Beyond Borders e nou tal vizite kèk pwoje ke l ap ankadre nan zòn LaGonav ak Jakmel. Ki sa yo ye?

Nan LaGonav, gen yo kominote ki rele Matenwa e genyen nan nou ki ka petèt te li kèk atik sou Lekòl Kominotè Matenwa pou Devlòpman (www.matenwaclc.org) . Mezanmi, sa kap fèt nan lekòl sa, se ta dwe modèl refòm edikasyon pou tout peyi a. San mwen pa bezwen bay twòp detay (nou kapab ale sou sit web la pou wè pou nou menm), mwen ka di nou se yon travay san presedan kap fèt nan lekòl sa.

Ti moun yo resevwa yon edikasyon konplè ki kouvri matematik, lang, jadinay, agrikilti, istwa, mizik, literati, elatriye. E pi enpòtan ankò, yo aprann tout bagay sa yo nan lang manman yo: kreyòl. Kote mwen te rete a - kay yon fanmi ki te resevwa mwen ak yon lòt kolèg Beyond Borders -, metrès kay la te gen yon pitit fi ki te ka kominike an angle ak kanmarad mwen an ki pat pale kreyòl; li menm te konn kèk mo panyòl. Ti moun yo disipline, yo aprann rapid e tou sa yo aprann lan konekte ak jan yo viv la. Pa gen okenn ti moun kap aprann (par coeur), ap repete tankou Jakorepèt, san yo pa konprann sa yap di a. Ti moun fè desen, tout bagay reprezante nan foto, tout bagay reprezante yon aspè nan sa yo wè chak jou.

Direktè Lekòl la, Abner Sauveur, ak Direktè Sant kominotè Matenwa pou apran, Ezner Angevil, se motè lekòl la. Youn nan eleman kle nan sistèm edikasyon nand Lekòl Matenwa, se anseye timoun yo san vyolans. Sa vle di yo pa bat ti moun jan yo te konn bat nou lè nou te lekòl. E yon objektif prensipal lekòl sa, se fòme pwofesè pou yo aprann kouman pou anseye ti moun yo san yo pa bat yo. Se pousa gen pwofesè ki soti nan divès kote nan peyi a pou vin pran fòmasyon nan Lekòl kominotè Matenwa. Nan LaGonav, kote gen 265 lekòl – wi , chif sa korèk- gen 35 lekòl ki fòme yon rezo ak Matenwa. Pwofesè yo resevwa fòmasyon sou kijan pou yo anseye ti moun yo san yo pa bezwen bat yo. Nan yon konferans nou te asiste nan yon lòt kominote LaGonav yo rele Bouziette, gen pwofesè ki tap bay temwayaj kouman yo regrèt jan yo te konn bat ti moun e se lè yon vin pran fòmasyon nan Matenwa yo vin reyalize kouman sa yo tap fè pat bon.

Fòmasyon pwofesè sou kouman pou anseye ti moun san vyolans, se youn nan pwojè enpòtan ke Beyond Borders ap ankadre e se pou sa nou te vini pou nou te obsève sistèm lan, pou vizite kèk lòt lekòl epi pou fè yon ti pale ak pwofesè yo. Sa te pèmèt nou reyalize kouman fòmasyon sa chanje jan pwofesè sa yo takle zafè edikasyon ti moun, kouman yo wè kouman yo te nan lerè lè yo tap bat ti moun. Gen sa ki di fòk yo te prezante ti moun sa yo eskiz poutèt jan yo te konn maltrete yo.

Pou mwen fini, map envite nou ankò al gade sit web Lekòl Kominotè Matenwa pou nou ka gen yon pi bon lide sou kalite bèl travay kap fèt nan Lekòl Kominotè Matenwa. Apre sa, na konprann poukisa nou pa fèt pou bay legen malgre tout vye bagay lèd nou wè kap pase nan peyi nou, paske gen moun tankou sa ki nan Matenwa, LaGonav, kap bay tout nanm yo pou peyi yo ak kominoe yo; gen ti moun kap aprann bagay serye e ki se lavni peyi a. Yo bezwen sipò.

Post Reply