AP Guide: Pou ekri aksan yo - Comment faire les accents

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

AP Guide: Pou ekri aksan yo - Comment faire les accents

Post by admin » Thu Jan 06, 2005 7:32 pm

Tcheke: http://www.haitiforever.com/bbs/faq.html (kesyon #11)

Èske gen metòd espesyal pou ekri aksan fòs kreyòl ak tout òdinatè?

Repons: Wi! ou kapab fè aksan fòs lè ou ap ekri kreyòl ak nenpòt odinatè.

Men youn premye metòd:

Code: Select all

 1. Mete makè sourit òdinatè a sou ikòn ki make "START" la. Ikòn sa a nan kwen anba agoch ekran tout òdinatè ki alamòd toujou. Klike, epi glise sou opsyon "SETTINGS". Klike tou sou opsyon "CONTROL PANEL" la.

 2. Nan bwat ikòn ki louvri devan je-w la, chèche ti ikòn ki make "KEYBOARD" la. Klike sou li. L ap ouvri youn bwat ikòn ki make "PRINTER PROPERTIES". Bwat sa a gen 3 katab. Klike sou dezyèm nan, li make "LANGUAGES".

 3. Nan bwat sa a, klike anba fenèt blan an, sou ikòn ki make "PROPERTIES" la. Ap vin gen youn lòt ti bwat dyalòg
 ki parèt voup sou ou.

 4. Klike sou tiflèch tèt anba ou wè adwat la. Chwazi lang ki make "UNITED STATES INTERNATIONAL" la. Apre sa di OK pou tout bagay yo epi fèmen tout bwat ikòn ak bwat dyalòg ki pa nesesè ankò yo.

 5. KOUNYE A, pou reyalize aksan fòs yo, n ap annik peze bouton ki sou kote agoch chif ki gen foto aksan fòs la (dezyèm ranje bouton sou klavye a), anvan nou peze lèt korespondan an. Si nou gade byen, bouton sa egzakteman anba lòt bouton ki make "ESC" la.

AVANTAJ teknik sa a:

1. Ou bezwen fè sa youn sèl fwa sèlman nan òdinatè a.
2. Li mete aksan fòs ni sou lèt majiskil, ni sou lèt miniskil yo san diskriminasyon.
Men youn dezyèm metòd pou nou ekri aksan fòs:

Code: Select all

1. Sou klavye ki devan nou an, peze bouton 'NUM LOCK' la. Bouton sa a adwat klavye a, anwo lòt touch anplis ki gen nimewo yo (anglè a di NUMBER KEY PAD). Nou deja pare pou ekri lèt ak aksan fòs yo.

2
. Pou tape lèt ak aksan fòs yo, n ap peze bouton 'ALT' la. Gen de ladan yo: younn adwat, younn agoch. Nou gen dwa peze nenpòt. Men, pito nou pran abitid pou TOUJOU peze sa ki agoch la. Men sa k enpòtan, peze bouton 'ALT' la san ou pa lage li epi tape nimewo korespondan sa yo pou jwenn lèt ak aksan fòs yo:

Alt 138 = è
Alt 133 = à
Alt 149 = ò

Gen 254 antotal pou jwenn aksan fòs ak senbòl tipografik konsa. Nou bay 3 sa yo senpman paske se yo nou bezwen kounye a pou kreyòl la.

Pa bliye: kou nou fin tape nimewo korespondan an, se pou nou leve dwèt nou sou bouton 'ALT' la. Lèt la ap parèt ak tout aksan fòs li. 
Men kèk lòt aksan ki kapab itil nou byen souvan tou :

Code: Select all

Ç = ALT + 128
é = ALT + 130
â = ALT + 131
à = ALT + 133
ç = ALT + 135
ê = ALT + 136
è = ALT + 138
î = ALT + 140
É = ALT + 144
ô = ALT + 147
ò = ALT + 149
û = ALT + 150
ù = ALT + 151

Post Reply