Marcien Guy-Frantz Toussaint atchè ouvè

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Dec 24, 2006 2:08 pm

Monchè Marcien Guy-Frantz Toussaint, mèsi pou gwo "ti rale" sa. Epi mwen swete ou bòn anivèsè tou pakse 50 lane se pa ti zafè. Mwen pase kap sa deja, e mwen kwè tankou oumenm ke se yon benediksyon paske gen anpil chans pou yon nonm ou yon fanm pa janm rive la. Kidonk jwi lavi ou, chache fè di byen olye ou fè di mal, se tout sa ki genyen nan lavi an vrèman.

Mwen vle fè ou remake kanmenm ke depi ou site non mwen sou fowòm lan, ou pa janm manke di vye koze. Mwen pap chache rantre nan motivasyon w, men tou senpman mwen kwè mwen oblije devwale tout manti ki rantre nan sa ou di yo. Lò mwen di "manti", mwen pa vle di nesesèman ke ou gen lentansyon bay manti non, men se yo rele "falsehood" an angle, yon seri koze tèt anba ki toujou soti nan plim ou, men ke oumenm ou ka byen konprann se vre. Mwen pa konnen kote ou chita, se pou sa mwen pap janm di ke ou mantè, petèt se tèt la ki pa fin twò byen chita.

A tit degzanp, ann chita gade konbyen "manti" ou kapab foure nan 2 ti bout fraz epi nou pa bezwen ale pi lwen.

[quote]Sou pwòp Fowòm sa menm, Serge Bellegarde kòm gwo konèsè, ke m te fè konnnen kòm yon Nèg ki te mande Ambasadè nan Nasyonzini pou Lavalas la, demonte mizik wen. Guy Antoine ke premye pòs wen sou Fowòm lan atake sè li pami pwofesè ki soti an Frans ki te nan CESO nan Kolèj Nòtredam, jis nan jounen jodiya, ap choute sou wen "apati de pwòp sa mwen ekri." [/quote]

1) Ou di "Serge Bellegarde kòm gwo konèsè, ke m te fè konnnen kòm yon Nèg ki te mande Ambasadè nan Nasyonzini pou Lavalas la"

Serge te tande vye rimè sa tou ke yon moun te fabrike de tout pyès. Men oumenm ou repete li tankou jako repèt kòm si se de yon sous ofisyèl ou te aprann sa. Epi tou, MALGRE SA OU DI LA SE MANTI, ann fè yon ti reflechi. Antan ke sitwayen ayisyen, èske sa pa ta nan dwa Serge pou li ta vle Anbasadè pou peyi Dayiti ou èske sa pa te nan dwa gouvènman Dayiti pou li ta konsidere Serge kòm Anbasadè si sa te nan enterè li? Vwalatilpa ke jodiya oumenm ou gen anbisyon vini Prezidan Dayiti, alòske ou pa gen okenn preparasyon pou sa!! Odepa, ou vize pi gwo pòs ki genyen nan gouvènman an, epi menm yon djòb fonksyonè ou poko janm remèt nan sèvis peyi ou. Mèzalo, ou panse se yon koze ki merite pale, si yo te janm konsidere Serge Bellegarde kòm Anbasadè nan Nasyonzini. De ki prevyen??? Se nan men ou sèlman pou tout pouvwa chita?

De tout fason, se premye manti a nan ti bout fraz anlè a!

2) Ou di "Guy Antoine ke premye pòs wen sou Fowòm lan atake sè li pami pwofesè ki soti an Frans ki te nan CESO nan Kolèj Nòtredam"

Tou dabò, depi ou ekri "ke premye pòs wen sou Fowòm lan", se deja yon lòt manti. E se yon bagay mwen kapab demontre alèz. Ou fè plizyè mwa w'ap ekri sou fowòm lan devan dèyè, anvan yon jou ou deklare se pa "de ri ou pa ri" lò ou tande ke Madam Werleigh se sè mwen li te ye. Premyèman, aprann ekri non an souple, paske ou pa janm konnen kouman pou ekri non "Werleigh" a byen. Nan pwen mal nan sa, eksepte lò ou deside pou ou choute sou yon moun ou pa konnen reyèlman, ou ta kab pran swen li kèk enfòmasyon sou moun sa anvan, epi aprann ekri non li korèk, anvan ou kòmanse choute sou li. Sa se yon bagay elemantè.

Ou fè plizyè mwa, w'ap ekri sou fowòm lan, ekri sou Vodou, ekri sou lang Kreyòl, ekri sou ekriti lang Kreyòl, anvan ou fè dekouvèt ou a, tankou Kristòf Kolon ki te vin dekouvri Lamerik. Nan tan sa yo, ou te pwodiktif sou fowòm lan anpil, paske ou te poze anpil kesyon sou ekriti lang kreyòl la nan jefò nou tap fè ak Kreyolis yo pou nou aprann kouman pou nou ekri lang lan kòrèk, suivan dekrè Minis Bernard Joseph yo epi òtograf IPN Biwo Edikasyon Nasyonal ak lengwis Iv Dejan an patikilye te ofri pou aplike règ ekriti lang lan (se vre, gen lòt metodoloji ki egziste apa sa Iv Dejan an, men se pa sou chapit sa mwen ye kounyè a). Nan epòk sa, ou te poze kesyon, ou pa te fè tankou se oumenm ki konnen tout bagay, e mwen kwè tout moun te pran ou o serye tou.

Kidonk, sa se dezyèm manti an.

Twazyèm manti a, sè ke sè mwen pa te janm viv an Frans, pa te janm etidye an Frans, pa te janm soti an frans pou l rantre Ayiti.

Kidonk, sa se twazyèm manti an.

Katriyèm lan, sè ke sè mwen pa te janmn "nan CESO nan Kolèj Nòtredam". Sè mwen te gen bon relasyon ak Direktè College Notre-Dame Yvon Joseph, li te patisipe nan plizyè pwogram fòmasyon edikasyon pou adilt, men li pa te janm nan okenn pwogram "CESO nan Kolèj Nòtredam".

Kidonk, se katriyèm manti an.

Epi tou, Gifrants, mwen raple ou sa mil fwa deja, ou pa vle koute mwen. Ou pa menm kapab sipoze tout lanmou ak fyète mwen gen pou fanmi mwen, pou papa mwen, pou manman mwen, pou frè mwen ak sè mwen. Moun ou vle choute sou li la, mwen damou pou li. Men sepandan, mwen pap vin defann okenn moun nan fanmi mwen kont okenn vye kalomni zòt ta kab vle fè sou do yo, paske se pa rezon fowòm lan sa. Mwen di ou e mwen repete ou plizyè fwa, kite zafè fanmi mwen souple, paske mwen pa gen ase basès pou mwen vin diskite koze fanmi okenn moun sou fowòm lan. Men ou pa kab janm aprann prensip sa, malerezman.

[quote]E la gen pou fè sa toujou. San konte zafè mwen pa te Lavalas la, sa mete abse sou klou pou anplifye ogmante debwa wen pami gwo Patryòt konsekan menm lè yo pa Ayisyen ankò.[/quote]
Sou zafè Lavalas la, ou toujou deraye nètalkole. Ou pa kab fè diferans ant yon pati politik ak yon mouvman popilè. Mwen toujou sipòte e m'ap toujou sipòte twa wòch dife mouvman Lavalas la (se te non mouvman demokratik la an Ayiti):
I. Jistis Sosyal
II. Transparans (sou plan administratif nètalkole)
III. Patisipasyon popilè (se pa lelit sèlman kap mennen)
Menm si se Pati Refòmis lan ki ta monte sou pouvwa, n'ap toujou reklame "twa prensip mouvman Lavalas la", menm jan nou te reklame prensip sa yo sou gouvènman Aristide la. Si gouvènman Pati Lavalas la pa te reyisi nan aplikasyon prensip demokratik sa yo, sa pa vle di ke fòk nou sispann defann prensip yo. An angle yo di, "you should not throw the baby out with the bath water". Kidonk, Gifrants, mo "Lavalas" la te mèt kontinye rete yon kwòk nan gòj ou, se pwoblèm ou sa, se pa pwoblèm mwen ditou.

[quote]...paske kòm nou tout konnen--Majorite Ayisyen se ravèt yo ye. Yo pap ranje men y ap gate.[/quote]
Yon lòt gwo manti ankò, men fwa sa se sou do pèp ayisyen. Konbyen moun ki fè jwèt ravèt sou fowòm lan? Se pa pèp ayisyen.

[quote]Men angwo ki sa Nèg sa yo ka gate pou we? Guy Antoine ka voye tout sa mwen ekri ba CIA. [/quote]
Si m'pa te byen nan tèt, mwen ta fè sa vre. Enfòmasyon yo ta kwaze ansanm ak enfòmasyon ou dwe ap voye ba yo sou mwen.

Si se zafè Gifrants CIA ta okipe, no wonder yo pa gen ase resous pou yo konnen ki sa kap pase an Irak vre. Lanasyon an danje!


Antouka, Gifrants, pa mouri fristre non! Jwi lavi ou... senkant an se pa senk jou.

Bòn anivèsè!

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Mon Dec 25, 2006 12:20 am

[quote]Depi mwen te genyen sèt tan, m ap plede rale sèkèy wen dèyè do wen tout kote mwen pase.[/quote]
Wi fout... Mwen pa te reyalize nan ki pwen Django te yon enfliyans sou vi ou. Koumabo!

Gifrants, you carry a lot of baggage (besides the casket). Lighten up the load!!!

Tou dabò, mwen pa konprann ni tèt ni pye tout koze ou ekri la yo e mwen pap menm eseye paske mwen pa te janm etidye psychanalyse. Sèl bagay mwen vle fè ou remake, sè ke mwen pa te janm ekri ke CESO pa te egziste. Ale reli sa mwen te ekri a. Lò ou fin fè sa, ou va wè pa te gen rezon pou w fatige tèt ou ekri tout paragraf sa yo jis pou-w demontre mwen ke CESO te egziste. Dayè, premye kesyon mwen kwè ki pase nan tèt tout moun ou bay tèt-fè-mal nan zafè CESO sa, se: Dekilakyèl CESO l'ap pale la? Kisa CESO a ye? Sa li vle di? Si se yon akronim, e mwen byen kwè li blije yon akronim, pou ki sa ou pa di ki non fomèl akronim lan reprezante.

CESO, CESO, de what?

Ki moun ki te di ou ke Pè Yvon te di CESO pa te egziste? Nan ki liv w'ap li pawòl sa yo, mwen ta renmen konnen. Se vre poutan ke mwen te rankontre Pè Yvon yon jou an Ayiti, mwen te mande li si li te sonje yon elèv yo te rele "Gifrants" oudimwen "Marcien Guy-Frantz Toussaint", m'sye pa te fouti sonje w. Mwen pa te kab pouse konvèsasyon an pi lwen, paske m'sye pa te sonje ki moun ou ye, pwen final.

Pou tout lòt referans w'ap fè sou Madame Werleigh yo, frappez toujours à la porte, mwen pa'p okipe-w menm. Piaffez, mon cher Gifrants, piaffez!

Finalman, se mwen ki te janm di-w ke'm te kalifye pou Prezidan??? Non, monchè, sa pa janm pase nan lide-m. Men mwen di ou pa kalifye, paske tèt ou twò cho. Epi ou demontre sa sou fowòm lan chak jou.


Jwi senkant an ou monchè. Lapè nan tèt. Que Michael de Nebadon vous garde une place de choix dans les sept univers. Ainsi soit-il.

Post Reply