Kesyon Ekriti a sou fowòm lan

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Kesyon Ekriti a sou fowòm lan

Post by admin » Mon Feb 06, 2006 12:11 am

Windows on Haiti, se yon sit trileng li ye, nan sans nou itilize twa lang sou sit la lan jan nou kominike ant noumenm. Se pa wòl mwen kòm editè pou mwen di pyèsmoun ekri an franse oswa an angle oswa an kreyòl. Sa mwen kapab mande nou se senpman lò nou fin fè chwa nou pou nou fè atansyon mesaj nou yo byen pase. Sa vle di edite yo anvan nou voye yo monte. Diminye sou fot yo. Itilize bon ponktiyasyon souple.

Anpil moun pa konn sa, men ponktiyasyon se yon bagay ki kle nan ede zòt suiv lide nou pi vit e pi byen. Sa kab parèt dwòl pou mwen di sa, men mwen swete tout moun te kab aprann bon lizaj vigil, pwen vigil, pwen, ak tout lòt siy ponktiyasyon yo tou.

Epi nan pwen rezon pou nou kite espas DEVAN vigil yo ak pwen yo. Se APRE VIGIL la e se APRE PWEN yo, li nesesè pou nou kite o
mwens yon ti espas.

Epi souple, chache kite yon liy blanch ant paragraf yo!!! Mwen pa di 4 ou 5 non, mwen di YOUN! "Yon liy blanch" pou tèks yo parèt ak plis elegans.

Jan mwen tap di, itilize lang nou pi pito pami twa lang yo. Se chwa pèsonèl nou sa. Pou kreyòl la, mwen mande nou tout pou nou suiv règ ofisyèl Ekriti Kreyòl la, dapre dekrè Jozèf Bèna a (EDIKASYON NASYONAL, 1979-1980).

Remake, pa gen diskisyon nan 99% nan jan pou nou ekri mo yo depi nou suiv prensip majè òtograf Kreyòl yo. Li pa nesesè pou nou dakò 100/100 anvan pou nou tout deside ekri "son" ki soti nan lang kreyòl yo menm jan!!!

Nan pwen rezon pou sa, e se òtograf Jozèf Bèna a mwen aksepte pou fowòm Ann Pale a. Si ou pa konnen l byen, al gade l nan: http://windowsonhaiti.com/bbs , epi sa ou pa konprann, annik poze kesyon sou yo. Mwen si wap twouve anpil èd sou fowòm sa.

Si gen
diferans rejyonal nan jan nou pale ant sitwayen peyi a, nou tou konnen kab genyen plis diferans toujou nan jan sitwayen Gwadloup, Matinik, Sent Lisi elatriye, pale parapò a nou Ayisyen.

Mwen panse li bon anpil pou nou fè yon efò pou etidye ti diferans ki egziste nan Kreyòl rejyonal nou yo, epi nou kab fè menm efò a tou pou nou konprann diferans ki egziste nan Kreyòl lòt zantiy yo tou. Nou kapab mennen yon pwojè sou fowòm lan menm pou tabli diferans yo ansanm. Tout sa ki diferan nan kreyòl nou yo, nou kapab rezoud yo, pa konprann se Grèk oubyen Chinwa.

M espere nou va twouve 2 ou 3 bon bagay nan sa mwen di yo.

Michelange_Hyppolite

Post by Michelange_Hyppolite » Tue Feb 07, 2006 3:14 pm

Mwen jwenn anpil bèl lide nan pawòl ou yo Guy. Mwen espere tout mounn va fè efò pou respekte òtograf ofisyèl la.

Si ou gade byen, ou va wè mwen pa mete [oùn] pou mounn. Mwen vle rete nan liy òtograf ofisèl la. Se sa ki fè mwen double [n] final la. Men sa pa vle di mwen ap bliye pwopozisyon mwen an non. Mwen rete kwè, gen ti ajansman ki dwe fèt nan òtograf la pou retire pwen ki kreye konfizyon yo.

Mwen espere yon jou kou jodi a va gen yon lòt lwa oubyen dekrè-lwa pou vin retire litij sa a nan òtograf la.

Pou rejyonalis yo, mwen pa kwè se youn pwoblèm. Mwen kwè depreferans se youn anrichisman. Mounn ki sèvi ak yo va senpman esplike mo a. Konsa, mounn lòt rejyon yo va anrichi vokabilè yo nètale.

Tankou ou di li, Guy, gen anpil mounn sou fowòm lan ki metrize òtagraf la epi ki kab toujou ede lòt mounn ki vle aprann yo.

Kanta pou konparazon ant kreyòl Ayiti a ak kreyòl Gwadloup / Matinik la, nou ap tann koutmen nan
men bon pwochen ki konnen tout diferans ant divès kreyòl sa yo.

Mwen pa rete non.
Kenbe fèm
Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)

Post Reply