L’Eglise a gouté son sang mais il a sauvé sa peau

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sat Oct 01, 2005 1:53 pm

[quote]Nèg tankou Romero, Aristide, Jean-Juste pa t jan gen plas yo nan legliz tèt bòbèch sa a. [/quote]
Jaf, mwen pa dakò ditou ak konklizyon sa. Si legliz la tèt bòbèch, se paske se yon enstitisyon imèn li ye. Pafwa lidèchip enstitisyon sa yo pa eklere, pafwa menm yo kowonpi jis nan mwèl. Men sepandan si moun ki eklere pa janm penetre lidèchip enstitisyon sa yo, se plis dega yo pral kontinye fè.

Mwen pa kapab pale dirèk pou moun ou site yo, men mwen sipoze ke si yo te chwazi fè pati enstitisyon sa yo, se jisteman paske yo te kwè ke yo te kab pote bon jan chanjman
a) atravè enstitisyon an pou touche tout moun ki vle asosye ak enstitisyon sa pou yon rezon ou pou yon lòt;
b) anndan enstitisyon an menm pou enstitisyon sa kapab evolye nan misyon li bay tèt li pou li egzèse

Mwen pa konn pou ou, Jaf, men mwen ta plis pè pouvwa yon legliz ki pa genyen okenn lidè eklere ladan l. Li sèten ke Legliz se yon enstitisyon ki reyaksyonè anpil (e gen yon moun ki sigjere mwen ke se pou sa menm li siviv pandan 2 milenè!) Nou tout konnen Legliz te ankouraje sistèm feodal la an Ewòp, kouman yo te asosye ak tout gran Prens ak Rwa / Rèn yo pou yo fè dappiyan sou tout tè an Ewòp. Nou tout konnen kouman Legliz te ankouraje eksplwatasyon total kapital Endyen an Amerik. Nou tout konnen kouman Legliz te pwomouvwa "La Traite des Noirs" epi yon systèm Esklavaj pou Nèg ki dire 400+ lane nan Amerik la. Nou tout konnen kouman yerachi Legliz toujou asosye ak sistèm apartheid sosyal la ni an Ayiti ni nan Dominikani, pou nou jis pale sou de ti peyi sa yo sèlman. Mwen konprann tantasyon an pou nou tou jis di "Voum pou Legliz". Men reyalite a, sa se yon fenomèn nou kapab diskite nan yon lòt kontèks, fidèl pa janm sispann ale Legliz malgre tout move egzanp Legliz la trase nan Listwa li. Men gen kèk bon egzanp yo trase tou (tankou Ti Legliz sou Jean-Claude ak Gouvènman Militè yo), jisteman paske gen moun eklere ki fonksyone anndan Legliz la tou. Eske sosyete nap viv ladan l lan ta pi bon vre, si pa te gen moun eklere ki enfiltre enstitisyon reyaksyonè sa? Menm nan kontèks ayisyen an, mwen konnen anpil nan yo. Mwen kontan yo la. Mwen ankouraje yo pou yo fè tout sa yo kapab pou yo sèvi fidèl yo pi byen. Lò mwen gade travay y ap fè, mwen pa fouti di "pito yo pa te la". Paske, jiska laprèv di kontrè, mwen kwè ke si yo pa te la, sa tap pi tris toujou.

Si nou pa kapab disparèt Legliz, fòk nou konbat pou nou chanje Legliz.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Oct 02, 2005 9:35 am

[quote]Pou m reponn a Guy ki di bagay yo te ka pi mal si legliz pa t ede ouswa pa t la.[/quote]
Non, se pa sa mwen te di. Mwen te jis di bagay yo te kab pi mal si pa te gen okenn "moun eklere" nan sen Legliz la.

Mwen pa tap fè konparezon ant reyalite yon Legliz reyaksyonè ak absans ipotetik yon Legliz ki pa ta la ditou. Mwen kwè Jafrik ap milite pou zafè relijyon an disparèt nan figi moun. Mwen kwè Bouli ale nan menm sans lan.

Jafrik ekri yon liv trè enteresan ki rele: "Viv Bondye Aba Relijyon". Kidonk, sa vle di, li panse li ta pi bon si Legliz la pa te la ditou. Mwen santi se menm agiman sa ou vle fè tou, Nekita, men fòk mwen avwe ke sa etone mwen anpil.... paske agiman sa ou prezante la pa sanble li chita ak anpil lòt bagay ou ekri sou fowòm lan kote ou pale de Sen Entèl, Sen Intèl, Sent Katrin sesi, Sent Katrin sela. La Vyèj Blond, La Vyèj Nwa, Mouvman Karismatik, elatriye. Mwen regrèt mwen
pa konprann bagay yo pi byen, e mwen ta renmen ou esplike m kouman fè yon lè ou parèt se oumenm ki devan bann nan, yon lè ou nan mitan bann lan, yon lè ou pa ladan l ditou. Andotremo, Nekita, èske ou vle milite pou Legliz oswa ou vle milite kont Legliz? Kèlkeswa pozisyon ou, mwenpa gen pwoblèm ak sa, paske pou mwen menm, se yon chwa pèsonèl, e mwen respekte sa. Mwen jis ta renmen konprann entèvansyon w sou Legliz e sou Relijyon nan yon optik ki pi konsistan. Souple, fè sa pou mwen.

[quote]E Guy di “si moun ki eklere pa janm penetre lidèchip enstitisyon sa yo, se plis dega yo pral kontinye fè.” M pa konprann lan ki sans Guy itilize mo "eklere" a. Eske ou vle di moun “konsyan” oubyen moun “ki te al lekol, ki gen on preparasyon akademik." [/quote]
Bon, Nekita, petèt mwen pa itilize bon mo a, men li klè ke mwen pap pale de moun ki fè gwo etid. Mwen tap pale de moun ki pwogresis, ki pa "reyaksyonè". Mwen tap pale de moun ki kapab chanje oryantasyon Legliz la. Mwen
te vle di ke pito gen moun "ki konsyan" (pou mwen prete mo ke ou anplwaye a) ke pa genyen ditou.

Ann pran lòt egzanp andeyò de Legliz. Mwen ta prefere wè kèk ekonmis konsyan e pwogresis nan mitan World Bank ak Fon Monetè Entènasyonal pito pa genyen ditou. Mwen prefere wè yon liberal nan Maison Blanche lan ke yon achi-konsèvatif. Mwen prefere wè Michaelle Jean reprezante "La Reine d'Angleterre" nan Kanada pase kèk vye blan rasis. Mwen ta kab bay anpil lòt egzanp ankò. Men sa pa vle di mwen fè tèt mwen okenn ilizyon sou misyon World Bank, Fon Monetè Entènasyonal, Gouvènman Etazini, ou sou sistèm bankal Michaelle Jean vin reprezante a, ki pa fè okenn sans nan tan modèn nap viv la. Kòm mwen pa ka fè ensititsyon sa yo disparèt, mwen swete kèk moun "konsyan" antre anndan yo pou omwens chache chanje oryantasyon reyaksyonè yo. Paske, si pa gen moun ki konsyan nan enstitisyon sa yo, mwen panse yo kapab fè plis dega toujou.

Sa pa vle di nou fèt pou nou sispann kritike enstitisyon sa yo. Mwen pa j
anm di bagay konsa. Mwen jis di li pi bon si nou gen moun ki pwogresis lan nenpòt ki enstitisyon.

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Oct 02, 2005 10:54 pm

[quote]Guy sanble ta renmen wè lidè eklere ap jere Legliz pou repare ti kal pa ti kal dega mantal enstitisyon an simaye sou late sitou Ayiti.[/quote]
Bouli, mwen pa nan zafè ti kal pa ti kal. Ni mwen pap rete tann pou Legliz kraze tankou Legliz Sen Michel. Lò mwen gade atitid Legliz an Ayiti vizavi devlòpman pèp la, mwen jis panse Legliz la fèt pou chanje oryantasyon li. Pou li chanje oryantasyon l, li gen pou l resevwa anpil presyon ni anndan ni deyò.

Ti kal pa ti kal, gwo kal pa gwo kal, tout sa depann de fòs pèsonalite yo. Sa depann tou de anviwonman yo. Yon moun kap aji anndan, ou mete li deyò, li kapab pa remèt anyen menm. Yon moun kap aji deyò, ou mete li anndan, li kapab pa remèt anyen menm.

Mwen rete kwè nan asosye fòs pwogresis ki anndan e ki deyò pou pote chanjman reyèl nou tout ap chache yo. Se dyalòg ki pou mennen nou la, olye youn rete veye lòt.

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Oct 04, 2005 10:41 am

Ayisyen mele....ayiti pran nan 3 rwa.

gelin

Leonel JB

Post by Leonel JB » Tue Oct 04, 2005 3:16 pm

Neg Gelin an, se pa rete kashe. Epi, ou retounen ak de ti mo, pou w jete w ankO...

Ou sipoze di nou kote w te ye, Mechan?

leonel

Gelin_

Post by Gelin_ » Tue Oct 04, 2005 3:39 pm

leonel,

m travay nan rechèch sou zafè plant, sou zafè pwa pou byen di w. depi w tande mwa septanm ak oktòb rive, nèg pa gen dèyè chita paske fòk n al ranmase enfòmasyon (data) nan anpil kwen. gen de fwa nèg travay jiska 14 èdtan pajou. se la vi.

pou tounen sou kesyon legliz la, si m pa twonpe m sete louis joseph janvier ki te di ke relijyon wòm nan antòtiye lespri malere anpil nan peyi dayiti. li de ti ke fòs sa a ka bloke devlopman peyi a.

kit se vre kit se pavre, ayisyen ap toujou jwen yon zam kèlkonk pou yo bloke ayiti. rele l legliz, rele l bann zobop, rele l jan w pito....ayisyen renmen gade bèl mèvèy sitou lè malè a pap rive l limenm.

tande yon istwa...

yon touris rankontre ak 2 pòv devan katedral, youn rele jan lòt la rele jak. touris la di jan konsa: " mande m sa w vle, m ap ba ou l - akondisyon m ap bay jak defwa plis ke sa m ba ou a. "

jan reflechi pandan yon bon ti kadè, li souri, epi li di
touris la konsa: " pete yon grenn je m. "

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Oct 07, 2005 8:33 am

[quote]Gelin, Eske se ou ki te touris la? Nou remake de twa moun k'ap manje manje san sEl nan sosyete nou an toujou gen you pwoblem ak pOv ki gonn gou bouch yo. Donk yo fE nenpOt blag sou yo.[/quote]
Bouli, eske ou konprann blag la? Se pa mwen menm ki te fè l. Men kote l sòti: te gen yon chèf nan administrasyon piblik an ayiti ki te rive nan yon pozisyon pou l te pran yon desizyon ki ta pral benefisye anpil nan anplaye l yo. Li pat pran desizyon an paske rezon pèsonèl li pat pèmèt li fè sa. Lè yon anplaye al kote pou fè l sonje ke tout lòt anplaye yo tap benefisye de desizyon an (si li te prann), li te reponn ak blag sa a.

[quote]Gen kanmarad ki panse li ta bon pou pE pwogresis yo rete anndan LEgliz pou chanje enstitisyon an, gen nan nou ki panse pE pwogresis yo paka bouje madichon Legliz. Kisa ou panse ou menm?[/quote]
M panse ke pè pwogresis paka bouje legliz wòm nan. Se sa me
nm ki te lakoz legliz pwotestan te vin fòme. Ou paka ni bouje, ni chanje yon enstitisyon ki panse li pafè. Listwa pwouve sa deja.

[quote]N'ap antre nan kongregasyon an vin pataje sa nou genyen ak yo.[/quote]
Ou ka fè sa ni anndan yon legliz ni deyò yon legliz.

[quote]Pa bliye vin ak you ti sak pwa pou nou pOv.[/quote]
M pa wè sa w vle di la a...

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Oct 07, 2005 10:07 am

Jaf, ou gen rezon teke fren paske ou di anpil pawòl...

1 - Sou kesyon blag la...

M esplike ki kote blag la te sòti e ke se yon ayisyen ki te aplike l sou pwòp tèt pa l. Li te fè sa nan yon kondisyon kote sa li te pèdi a te konparab ak yon sèl grenn je tandiske sa li te lakoz anplwaye yo pèdi a te konparab a 2 grenn je nan tèt yo. Se ak blag la li te jistifye pozisyon l nan. Kom ou di Jaf, gen plizyè fason pou ou entèprete blag tris sa a, antouka m di nan ki sikonstans m te tande l pou la premyè fwa.

Blag la pa gen anyen de rasis ladann - li montre kijan atitid yon kamarad ka lakoz yon lòt kamarad soufri pirèd TAN POU L TA KITE SITYASYON AN AMELIRORE.

Se ekzatteman sa k sòt pase an ayiti la a. Reli blag la ankò, epi konsidera istwa peyi dayiti; w a wè ke gen nèg ki te pito pèdi yon tikras defason pou kanmarad yo te rive pèdi pi plis toujou. Kèlkelanswa jan touris oubyen etranje te vle gade fèt lendepandans la ane pase
, si "jan" pat dakò yo pa tap janm rive pete 2 grenn je "jak".

2 - Sou koze legliz la...

m repete sa m te di a: ou paka ni chanje ni amelyore yon enstitisyon ki panse li pafè e ke se bondye nan syèl k mete l la jan w wè l ye a. Al eseye epi w a ban m nouvèl...bòn chans...

M pat janm di ke legliz pwotestan bon oubyen pibon. M te di ke istorikman palan se sa ki te lakoz yo te pran nesans. Sa, se listwa.

3 - se vre ke ni katolik ni pwotestan te banbile sou do afriken nan zafè esklavaj la. Mizilman te banbile sou do afriken tou e yap fè l jis jounen jodi.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Oct 10, 2005 9:24 am

[quote]Gelin..Mwen te konn blag sa-a tou men se pa nan kontèks sa-a. Kòm mwen wè ou pataje filozofi sa-a nan mesaj ou an, m'te tou apwoche-w de aktè yo.[/quote]
Ki filozofi m pataje a, Bouli? M ba w on grenn ekzanp e gen plizyè ekzanp ke oumenm tou ou ka jwenn.

[quote]Gelin ekri:[quote]si m pa twonpe m sete louis joseph janvier ki te di ke relijyon wòm nan antòtiye lespri malere anpil nan peyi dayiti. li de ti ke fòs sa a ka bloke devlopman peyi a. - kit se vre kit se pavre, ayisyen ap toujou jwen yon zam kèlkonk pou yo bloke ayiti… [/quote] Ou lage istwa pou kore filozofi-w la.[/quote]
Okontrè m pa lage listwa ditou ditou. Peyi ki pi kalotik sou tè a se vatikan, anfèt se yon wayom menm li ye. On kesyon: eske relijyon katolik la fè yo pòv pou sa? Apre vatikan, voye je w sou itali, eske sipestisyon fè yon yo pòv tou? E peyi potestan yo, konbyen ladan yo ki pòv
? Nan lekti pa m se pa relijyon ki lakoz ayiti pòv.

[quote]Gelin ekri:[quote]m travay nan rechèch sou zafè plant, sou zafè pwa pou byen di w.[/quote]
Se sa ki fè m'te di-w vin ak you ti sak pwa pou nou pòv. Pa bliye sèl la.[/quote]
Gwo non touye tichen...pa pran m pou sa m pa ye.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Oct 10, 2005 10:16 am

Jaf,

kesyon m yo soti nan liy diskisyon m tap fè ak Bouli a. Analiz mwen sou ayiti, m di l deja: si kalfou pa bay simityè pa ka pran.

gelin

Gelin_

Re: Kesyon reliyon an konpleks

Post by Gelin_ » Mon Oct 10, 2005 3:40 pm

[quote]...Sa pou yo fè senpleman se aplike “ Quand on est a Rome, on vit comme les Romains.” Li liv yo, li bilten yo, al lan seminè yo, suiv kòman yo adore...[/quote]
Gen anpil pou m pa di twòp danje nan demach sa a....m ta onjan pentad ladann.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Wed Oct 12, 2005 8:37 am

[quote]M'gen enpresyon ou lòt moun ap poste mesaj sou non-w...[/quote]
Se mwen menm ki te ekri sa ou repete yo. Oubyen m pa klè oubyen ou pa byen sezi lide m vle bay la.

[quote]Apa ti klik zenglendo, layik, politisyen ak biznisman atoufè <U>ki touche pou bloke peyi an</U>, mwen pa konn lòt Ayisyen ki leve chak maten k'ap chèche zam pou bloke peyi an pirèd.[/quote]
Se vre? Kidonk ou vle di m ke oumenm Bouli pa konn okenn ayisyen ki bloke ayiti APA TI KLIK ZENGLENDO, LAYIK, POLITISYEN AK BIZNISMAN ATOUFE ou mansyone yo. Genlè se jwen w ap jwe. Bon, ou mansyone yo epi ou di ankò ou pa konnen yo.

Kite m repete: si kafou pa bay simityè paka pran.

Nou ka pase pwochenn desanzan kap vini yo ap akize peyi etranje deske yo kwense, toufounen ak malmennen peyi a. Pa gen anyen mal nan sa. Men, reponn kesyon sa a: lè te gen yon bato chaje ak fatra pwazon ki tap paweze toupatou so
u lanmè ap chache yon kote pou l repoze, ki lès ki te fè l al debake gonayiv - blan oubyen ayisyen?

[quote]M'konn chaje Ayisyen k'ap ranmase soulye, rad, valiz pou ti moun al lekòl. Lòt k'ap sanble kòb pou achte delko, bati dispansè, ranmase kabann pou lopital pou sèvi fanmi yo ak popilasyon riral yo. Lòt ki chwazi nouri pòv lakay pou misyon yo.[/quote]
Se vre, men se pa ayisyen sa yo ki gen kontwòl peyi dayiti. Aksyon konsa toujou ede grenn moun ak kèk kominote, men kanta peyi a limenm, li toujou mal. Ou dakò?

[quote]Legliz mete-l ankwa pou anpeche sa fèt nan pawas li. Sa se atitid Legliz, ou pa ka fè-l pase pou atitid Ayisyen.[/quote]
Dirijan legliz yo w ap pale a, se pa ayisyen yo ye? Monseyè yo se blan yo ye tou oubyen ayisyen?

Kite m fè w chonje on bagay: an demiltwa demilkat, pandan ke lamès ap chante nan legliz senpye petyonvil pou òganize manifestasyon nan lari, bitè meteye ap òganize seremoni vodou nan gonayiv pou menm rezon a
n. Kit se te nan legliz, kit se te ak ason nan men, se te menm objektif la.

gelin

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Oct 20, 2005 9:11 am

[quote]...Te kwè se Ayisyen sa yo menm ki te chwazi moun ki pou dirije peyi an. Kote moun yo te chwazi yo ye jodi an? Kilès ki te kidnape prezidan peyi an? Kilès ki t'ap antrene zenglendo depi SenDomeng pou vin masakre pèp la, Kilès ki reponsab fenomèn kidnapin sa nan peyi an? Ou vle di-m se pèp la ankò.[/quote]
Di m kilès ki te deklare "option zéro" a? Di m kilès ki te di negosyasyon pa posib ankò ak ekip sa a? Di m kilès ki te di ke yo ka bay lapè "dans les 48 heures"? Di m kilès ki te pran lari pou chante antèman senbolik ansyen ekip la? Sa yo te ye, blan oubyen natif natal? Di m kilès ki te mache kraze pòs polis nan tout vil pwovens yo? Blan oubyen natif natal?

gelin

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Thu Oct 20, 2005 11:36 am

Mesye, ou kwè nou nan domèn relijyon an toujou?

Mwen pa gen pwoblèm ak evolisyon diskisyon an non! Paske mwen konnen depi lontan deja ke politik se yon relijyon lakay nou e relijyon se yon politik lakay nou tou. Nou pa kapab dezasosye 2 pratik sa yo tout bon vre.

Men sepandan lò mwen wè sijè a se "L'Eglise a gouté son sang mais il a sauvé sa peau" epi nou te kòmanse diskisyon an ak ka Père Jean-Juste la, an pasan par wòl Ti Legliz yo, avèk afimasyon nou fè ke fòk tout pwogresis ta kite enstitisyon an paske li enposib pou yo pote chanjman ladan l tout bon vre, pou rive nan zafè responsabilite blan ak ayisyen nan zafè peyi Dayiti, map mande tèt mwen si nou pap pèdi fokis... Mwen kontan wè diskisyon an tanmen wi, men fòk nou konnen gen de lè, koze yo mal pou klasifye epi tit sijè yo vin pa prèske gen rapò ankò ak nannan sa ki anndan liy diskisyon an.

Si nou kapab ede m nan sa, pa neglije fè sa.

Gelin_

Post by Gelin_ » Thu Oct 20, 2005 4:00 pm

[quote]Mesye, ou kwè nou nan domèn relijyon an toujou?[/quote]
Bouli k lakoz....:-)

gelin

Post Reply