Legliz Pastè Jèn, Legliz Pòl, Konstanten osnon Jezi ?

Post Reply
Gelin_

Re: Ki orijin relijyon Krisyanis la?

Post by Gelin_ » Thu Apr 14, 2005 1:44 pm

Jaf, kite m rale très cheve w...

[quote]...Men sa ki parèt sispèk</B>, se lè nan listwa jijman Jezi a, otè yo sanble lage fòs responsablite kondanasyon Jezi sou do tout pèp Juif la alawonnbadè.[/quote]

Kounye a kite m ba w on kiyè siwo mekiman Bidstrup:

[quote]...The Bible has meaning to all its readers, but it is important to consider that <I>the meaning it has is informed by <U>the prejudices the reader brings to it</U></I>...[/quote]

Pa gen anyen ki sispèk</B> oubyen dwategoch nan fason otè jwif yo fè konnen ke se dirijan relijye jwif yo ki te lakoz Jezi mouri. Se konsa sa te pase pou plizyè rezon:

1-Jezikri pat konn vyole lalwa women yo. Lè yo te mande l pou l peye enpo, li te peye san fè deblozay. Kidonk women yo pa tap chache Jezi pou yo arete l. Anplis de sa, anpil chèf ak solda women te konn vin
bò kote Jezi pou li te fè gerizon pou yo. Kidonk, li pat nan mawon ni sou lis.

2-Se chèf relijyon jwif yo ki pat vle wè Jezi paske li te fè pèp la konnen ke yo tout se blofè, yo tout se tonbo blanchi. Al li matye chapit 23. Anplis de sa, yo te rayi l e yo tap fè jalouzi paske anpil moun te koumanse kite yo al swiv li.

Kidonk Jaf, pa gen anyen sispèk nan rakontay yo. Mwen menm m sispèk ke se ou menm kap chache bagay sispèk kote pa genyen. Bwè kiyè siwo medikaman bidstrup la.....epi kite l travay nan zantray ou...:o)

M ale....


gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Fri Apr 15, 2005 4:22 am

Kesyon sa a, se pou Gelin.

Jou ki Jedi 14 Avril lan, mwen t ap gade Larry King Show sou CNN.

Misye te genyen kòm envite yon pastè (fondamantalis) pwotestan, yon raben jwif, yon imam mizilman, yon pè katolik yon "spirityalis" ak yon ate.

Yo t ap diskite sou "gran" kesyon tankou lavi apre lanmò, "free will", ak de bagay konsa.

Lè yo te abòde kesyon JEZI an, manmzèl ki te ATE an di ke pa gen anyen k pwouve ke pèsonay sa a te ekziste, li di li fouye, li pa wè okenn evidans.

Dapre manmzèl, pèsonaj sa a se yon konpilasyon diferan mit ki te ann ekzistans nan epòk ke yo di ke misye t ap viv lan.

Mwen pa konnen si se paske pè katolik lan, ou sinon pastè an, oubyen imam lan (yo kwè nan Jezi tou, pa kòm pwofèt, men tankou yon saj), pa t gen tan pou yo reponn; men yo pa t di anyen.

Sa w panse, GELIN?

Ki "hard evidence" ki genyen ke pèsonaj sa a te ekziste vre; san nou pa tonbe nan kesyon BIB lan?

Gelin_

Post by Gelin_ » Fri Apr 15, 2005 8:55 am

Jaf, si siwo bidstrup la pa aji sou ou, gen lè fòk m ta ogmante dòz la...:o)

[quote]...Lè yo te abòde kesyon JEZI an, manmzèl ki te ATE an, di ke pa gen anyen k pwouve ke pèsonay sa a te ekziste, li di li fouye, li pa wè okenn evidans. Dapre manmzèl, pèsonaj sa a se yon konpilasyon diferan mit ki te ann ekzistans nan epòk ke yo di ke misye t ap viv lan.[/quote]
Nan lavi sa a, lè yon nonm fouye ou pa jwenn anyen li pa bon pou w kouri bri pa genyen. Li pi saj pou w di ke ou menm ou pa jwenn. Lè ou pa jwenn, sa pa vle di ke pa genyen pou sa.

M sonje lè libreri ogis sou gran ri a te fè mete yon pòt otomatik pou moun te ka antre al achte oubyen gade liv. Anpil malere te pran plezi al kanpe devan pòt la pou l ka louvri pou yo. Gen lòt menm ki pat vle kwè paske yo pat janm wè bagay konsa. Yo te di ke se kèk moun ki kache yon kote ap rale pòt la pou l ka louvri fèmen...

[quote]...Sa w panse
GELIN. Ki "hard evidence" ki genyen, ke pèsonaj sa a te ekziste vre; san nou pa tonbe nan kesyon BIB lan?[/quote]
Gen plizyè moun ki pat fè pati de bann Jezi a men ki te ekri sou li paske relijyon tounèf la te kreye yon sòt de revolisyon. Al fè rechèch sou 2 nan moun sa yo:

1-Youn rele Flavius Joseph. Se te youn istoryen jwif ki te viv nan premye syèk la. Li te ekri 2 gwo liv sou listwa pèp jwif. Youn rele "The Jewish War", lòt la rele "The Jewish Antiquities". Flavius Joseph pale de Jezi.

2-Lòt la rele Cornelius Tacitus. Li te yon ansyen senatè women ki te vin gouvènè zòn lazi. Li pale de Jezi nan sa l te ekri yo.

Se pa 2 sa yo sèlman. Gen lòt toujou ki pat fè pati bann disip oubyen moun ki kwè nan Jezikri yo, men ki te ekri pou montre ke pèsonaj la te ekziste tout bon.

Ak pasyans na jwenn lonbrit foumi...

M ale...

gelin

Jonas
Posts: 238
Joined: Sun Sep 07, 2003 11:53 am

Post by Jonas » Fri Apr 15, 2005 6:11 pm

Jaf,

Kòm ou remake l, te gen anpil disidan Jwif, kont dominasyon women yo, nan epòk yo di Jezi t ap viv lan.

Nan sa yo di ke istoryen women epòk lan rapòte a pwopo de yon raben (ki te ka Jezi), pa gen anyen remakab nan rapò sa a.

Zafè imakile konsepsyon an, se yon konsep ki ansyen anpil nan zòn Mwayen Oryan ak sid Lewòp lan.

Ou relate kèk kwayans ansyen Ejipsyen yo; te gen tou sa ZARATHUSTRA te kite sou tablèt li yo.

Preske tout bagay ke nou konprann ke se kwayans kretyen, ZARATHUSTRA te pale de yo, ant 3 ak 6 mil lanne anvan epòk kounye an.

De bagay kou BYEN ak MAL, yon sèl Bondye, move zanj ak bon zanj.

Zarathustra te menm dekri zanj yo kòm de "pèsonay" ak zèl sou do yo, ki ka vole.

Yon nonm kou NIETSZCHE lè l li te ekri liv li an; liv ki jwe yon wòl enpòtan nan filozofi kontanporen; li te bay liv lan kòm tit "THEN SPOKE ZARATHUSTRA".

Pou misye, si ou vle pale de referans a relijyon
Ewopeyen yo, se Zarathustra pou w al jwenn.

Mwen kwè Jezi (si l te ekziste) pa t ajoute anyen enpòtan nan diskou an.

Tout sa "yo di" li te di se te de bagay ke BOUDIS, Zoarastren (moun ki te swiv Zarathustra yo), moun KEMIT yo, tap di depi lontan.

O, by the way, nou konnen mit nesans nèg grèk yo te rele "ALEXANDRE LE Grand" an.

Te gen yon mit ke PHILIPPE pa t vre papa misye; se Jipitè (dye grèk lan), ki te kouche ak manman misye, pou l te kale misye.

Gelin_

Post by Gelin_ » Mon Apr 18, 2005 1:20 pm

Kèk jou de sa, jonas te poze m kesyon sa a sou Jezikri:

[quote]...Sa w panse, GELIN? Ki "hard evidence" ki genyen ke pèsonaj sa a te ekziste vre; <U>san nou pa tonbe nan kesyon BIB lan</U>?[/quote]

Men repons m te bay:

[quote]Gen plizyè moun ki pat fè pati de bann Jezi a men ki te ekri sou li paske relijyon tounèf la te kreye yon sòt de revolisyon. Al fè rechèch sou 2 nan moun sa yo:

1-Youn rele Flavius Joseph. Se te youn istoryen jwif ki te viv nan premye syèk la. Li te ekri 2 gwo liv sou listwa pèp jwif. Youn rele "The Jewish War", lòt la rele "The Jewish Antiquities". Flavius Joseph pale de Jezi.

2-Lòt la rele Cornelius Tacitus. Li te yon ansyen senatè women ki te vin gouvènè zòn lazi. Li pale de Jezi nan sa l te ekri yo.

Se pa 2 sa yo sèlman. Gen lòt toujou ki pat fè pati bann disip oubyen moun ki kwè nan Jezikri yo, men ki te ekri pou montre ke pèsonaj la te ekzist
e tout bon.[/quote]

Apre sa men kisa Jonas reponn sou repons mwen an:

[quote]Jaf, Kòm ou remake l, te gen anpil disidan Jwif, kont dominasyon women yo, nan epòk yo di Jezi t ap viv lan.

Nan sa yo di ke istoryen women epòk lan rapòte a pwopo de yon raben (ki te ka Jezi), pa gen anyen remakab nan rapò sa a.
[/quote]

Jonas: ou te mande m eske ki sous istorik ki pa bib la men ki montre ke Jezi te ekziste toutbonvre. M fè jefò pou m ba w 2. Lè sa ou di ke moun yo pale de li a te ka Jezi</B>, e ke pa gen anyen remakab nan sa yo ekri yo.

Eske m te reponn kesyon byen klè ou te poze m nan?

gelin

Post Reply