HAPPY 10TH ANNIVERSARY, WINDOWS ON HAITI!

Post Reply
User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

HAPPY 10TH ANNIVERSARY, WINDOWS ON HAITI!

Post by Guysanto » Sun Apr 20, 2008 8:59 am

I have lots of things to do this morning, so I'll be short:


HAPPY 10TH ANNIVERSARY, WINDOWS ON HAITI!


BÒN FÈT, FENÈT SOU AYITI!


JOYEUX ANNIVERSAIRE, FENÊTRES SUR HAÏTI!

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Sun Apr 20, 2008 11:27 am

-- BÒN FÈT--

WINDOWS ON HAITI


Konpliman Guy! E mèsi pou sit sa-a ke w mete kanpe pandan dis dènye ane ki sot pase yo. Nou espere WOH ap genyen anpil lòt anivèsè ankò. Konpliman a tout manm WOH. E Chapo bà a sitou ak manm aktif yo.

Mwen dejà kòmanse selebre anivèsè pa bò isit nan Florida. M'ap leve vè mwen byen wo pou di ankò: BON FÈT WOH e AYIBOBO pou wou GUY!

Frantz

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Sun Apr 20, 2008 12:09 pm

Bon 10 zyàm rekolt kafe Windows on Haiti !

Nou kontan rankontre anba fen fenèt la konte nou koumanse fete ak Serge. Palmis, Kaptenn, Manzè Choublak, Marilyn elatriye...annatandan Mèt koze a debake....annatandan nou konekte ak grantoryan ki nan Florida, ak Gélin elatriye...

POU NOU KONEKTE SOU www.skype.com rele PALMIS1804 osnon tape Jude Gardy.

N ap tann ou...

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Sun Apr 20, 2008 6:32 pm

Mwen pa konnen ki jan pou mwen di nou mèsi ankò.

Fèt la te yon reyisit TOTAL KAPITAL.

Mwen ta renmen moun ki te ladan-l yo fè yon ti pale sou sa.

Men jis pou mwen ban nou yon ti lide, mwen pran yon bèl sezisman lò mwen rive lakay. Lò mwen mete ansanm ti lo lajan mwen resevwa nan donasyon pou sit la, mwen konte e mwen rekonte, mwen resevwa $953! AYIBOBO!

Nou bon, nou bon vre, nou bon tout bon!

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Sun Apr 20, 2008 7:54 pm

Mwen pa konnen kijan e kòman mwen pral fè pou-m pa rate yon lòt fèt konsa ak manm WOH. Jodi an se yon bèl anivèsè ke nou tout fete nan New Jersey. Grasadye, gras a gason vanyan tankou JAF e Jpalmis, mwen ansanm ak manm fanmi pa-m te genyen opòtinite patisipe "LIVE"sou Skype nan kokennchenn rankont ki fèt jodi an. Sekonsa, youn fè konesans ak lòt e antame vrèmanvre yon ANN PALE.

Rankont sa-a ak anivèsè WOH te yon siksè san parey! Nou te jwenn okazyon pou nou tande e fè konesans ak tout frè e sè nou yo, youn aprelòt, non bèl moman sa-a.

-Kaptenn Koukourouj , nou te kontan tande vwa-w! Nou wè ou ak de je nou. Sa fè nou anpil plezi! Mèsi pou prezans ou. Kreyòl la ap vale teren gras a kouraj ou.

-Manzè Choublak eblouyi nou ak talan li ki makonnen ak tanbou lakay. Ayibobo pou wou. Nou te apresye dans lan anpil anpil.

-Anayiz , se papale, nou kontan konstate prezans ou. Ou bannou fòs ak konviksyon ke w se yon fanm vanyan. Yon gwo mèsi.

-Tayi, nou salye-w ankò, nou te renmen apwòch ou sou zafè relijyon an. Sanble ou genyen anpil lòt bagay ke-w ka aprann nou. Kenbe kòn lan wi!

-Marilyn, mwen mèt di-w ankò jan mwen te renmen jan-w te eksprime santiman ke anpil nan nou te vle di. Ou di l tèlman byen ke mwen regrèt dèske mwen pa te anrejistre tou sa ou di yo. Mèsi pou kado ke ou fè GUY. Nou di-w mèsi, paske nou konnen se nou tout ki pral benefisye. Yon lòt fwa ankò Mèsi.

-Serge, frè anmwen, Ayibobo pou wou. Mwen konnen ke anivèsè WOH se fèt pa-w tou. Nou pap janm sispann li ribrik mizik ou yo ki toujou sèvi nou yon referans san parèy. Nou te kontan wè prezans ou ak madanm ou nan kokenchenn rankont sa-a.

-Jpalmis, se pa ti kontan nèg kontan konnen ki moum ki rele Jpalmis lan.. N ap di-w yon gwo mèsi pou tout efò ke-w fè pou mwen ak fanmi m te ka asiste e fete bèl anivèsè WOH. Zafè teknoloji an se gwo zafè.

- JAF, Monchè, nou pap di-w mèsi paske si nou di-w mèsi, nou pap jwenn lòt mo pidevan pou nou fè w konnen kijan nou apresye w nan lakou WOH an. Ou se yon gason vanyan ki chaje ak konviksyon e lanmou pou peyi-n. Ayibobo pou wou. Jodi an , Skype lan fè nou rankontre ankò. Bravo pou wou e bravo pou Windows on Haiti!

- Leonel, Ayayay! mwen pa te kapab fin tande w. Sepandan, mwen te kontan wè w anpil anpil. Ma di Tidodo sa li manke jodi an. Ou pa bezwen pè. Mayi an ap rete sere pou wou toutan toutan!

- Yon gwo mèsi a tout rès manm WOH an ki te la e ke mwen pa mansyone la-a. Prezans nou te enpotan. Sa te ide mwen motive pou leve vè-m byen wo pou mwen di nou AYIBOBO e kenbe la!

- Guy, ou kwè mwen bezwen di w plis pase sa Marilyn di jodi an? Sit WOH lan se yon gwo zafè. Mwen pap di plis: KONPLIMAN! AYIBOBO pou wou! BÕN FET. Ou Merite vrèmanvre yon Gwo selebrasyon e mwen kwè ke jodi an manm lakou WOH an pwouve w ke w te merite-l vre!
Mèsi apil anpil Anpilllllllllllllllllllllllllllllllllllll !

Jodi an ap rete yon jou ki memorab pou nou . Mwen deja ap souri paske koulyè an m'pral rekonèt ak kimoun echanj ap fèt. Se bèl bagay. Annou serelèran e kenbe la.

Mwen swete tout moun ki reprann wout lan pou ale Ottawa, Washington, Philadelphia, New York, Haiti etc.. yon BON Vwayaj!

Kenbe la!
frantz

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Post by Shelony » Mon Apr 21, 2008 12:00 pm

Mwen santi m kontan anpil deske mwen te patisipe nan rankont sa. Se te you bèl fet tout bon. WOH se you gran fanmi e mwen te kontan rankontre anpil manm fanmi a. Lè mwen ak ANA! rive anndan an, nou pat konnen pèsonn men kou nou parèt nou wè ki lès ki Guy; foto ki sou sit la ede nou e sa asire nou ke nou pa pèdi. Mwen tande Guy di li pa konn oganize mwen pa kwè misye menm, paske se te you si bèl fèt byen reyisi e mwen te kontan rekonèt Guy ak tout fanmi l. Chapo ba pou ou Guy ak tout fanmi w!

Mwen kontan rankontre e fè konesans ak anpil lot manm tankou Marilyn. Sa te mete anpil lajwa nan kèm pou m rankontre l. Marilyn, mwen apresye tout travay ou ak tout kontribisyon ou sou Ann Pale e patikilyèman deplasman ou pou rankont sa. Lòt group moun ki te fè m kontan se delegasyon ki te soti Canada a. Mwen te kontan rankontre Jaf (kretyen an kachèt), madanm li Manzè Choublak ki te amize nou ak you dans, Kaptenn, ak misye Palmis ak yout lòt moun ki te ansanm ak yo. Mezanmi, mwen panse Palmis se te you “granmoun” lè map li dènye blag li te mete sou sit la epi misye se you jèn gason wi.

Lòt moun mwen te panse ki te aje ankò, se te “mon pè Tayi”. Tayi mwen te kontan rankontre w e mwen kwè ou pap di frè Leonel “I'll get back to you” ankò. Lè m te rive mwen te komanse imajine non pou chak grenn moun mwen te wè, mwen te pran kouzen Tayi a pou Leonel e mwen te pran Frantz (sou ekran an) pou Tidodo. Mwen te kontan wè Serge tou. Misye pran anpil foto e mwen paka tann pou m wè foto sa yo sou sit la.

Apre rankont sa mwen kwè Leonel pral reflechi sou deklarasyon Tayi konsènan Jaf la, e kom Leonel te fè you bon ti pale ak mwenmenm, sèm Anacaona oubyen Ana! ansanm ak kouzen Tayi, li pral pran you desizyon poul rele Gelin pou mande l priye pou li pou li ka konvèti.

Se te reyèlman you bèl fèt e mwen espere lap pi bèl anko ane kap vini. Mwen te kontan rankontre anpil lòt moun ankò ke m pap sonje non yo.

Bon fèt WOH,

Shelony

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Mon Apr 21, 2008 4:12 pm

Bravo Guy ! Bravo Windows on Haiti ! Mèsi anpil pou kado 10 rekòlt kafe sa a.

Menm jan ak sila yo ki deja pale, mwen te kontan fè lakonesans ak anpil moun mwen te konnen, san mwen pa te janm wè figi yo. Sete yon bèl fèt!

Depi lavèy fèt, sete fèt. Ak kokennchenn pèfòmans LATAYE ak David Rudder nan sant NJPAC la, kote drapo Ayisyen an te flote wo, sou bit tanbou ak dans epi bèl vwa.... nou te kontan anpil.

Pandan espektak sa a, li te klè kijan Dadi Beaubrun ansanm ak ekip solid LATAYE a te reyisi fè nou tout sonje pou ki sa gen lespwa pou peyi nou an rekanpe djanm ! Lè ou konsidere fòs ak varyete ki nan 4 osnon 5 mizik LATAYE te egzekite yo; lè ou konsidere chante kote misye ap raple kantite gwòt, kantite mèvèy nan peyi a anpil nan nou po ko janm vizite, nou rann nou kont jan Ayisyen bezwen Ayiti otank Ayiti bezwen Ayisyen. David Rudder ak yon bon pati nan oditwa a ki te Trini, fè mwen reve. Lè mwen wobsève gangans pèp karayibeyen sa a ki konn fete, ki renmen chante peyi yo e ki senpatik anpil, yo fè mwen reve bèl akolad ki posib nan yon Karayib libere epi fratènèl. Ala bèl sa ta bèl si nan pwochen fèt WOH a, nou ta genyen frè ak sè ki soti nan tout zile yo, ki ta vin bat tanbou GWO KA ak nou anba pye Mapou nan Leyogan ak Potapiman?

Kite mizik pran moun...

Bèl moun ! anpil bèl moun....sete dimanch nan fèt WOH. Plis tan t ap pase se plis bèl moun t ap debake sou nou. Yo pale Kreyol, yo pale angle. Yo pale kout, yo pale long. Yo chante, yo menm rive danse... Yo rele Jean Marc (ak mayo WOH sou yo ap ede papa Guy)....Yo rele Milou ki konekte gras a teknoloji SKYPE depi Florida, kote yon ansyen Premye Minis peyi d Ayiti te mobilize pou li fete ak WOH...Yo rele Ana ak Shelony, yo rele Tom , Leonel, Marlene elatriye... anvan m bat je m sal la te ranpli ak bèl moun ki t ap manje BON MANJE !!!!!! Menm soup 1 janvye a nou te rive bwè ansanm jou 20 avril sa a. Se pa ti bon non ! Monchè Leonel Konpliman.

Guy, Dok la pral rele anmwey pou longè nòt sa a mwen ekri la a. Men, ann parye ane pwochenn se misye ki pral ekri nòt an Kreyòl ki twò long.

Mwen di tout moun ki te ede kanmarad Guy reyalize bèl selebrasyon sa a - pou nou tout - YON KATAFAL MESI ANPIL.

MESI POU PRIYE nou...Jezi pote kole ak Granmèt la, ansanm ak zansèt yo, epi toulesenk, nou rive Ottawa an kè ak anpil lajwa anpil bèl istwa.

Fenèt la toujou ret louvri. M fè yon vire. N a pale pita.

Jaf

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Mon Apr 21, 2008 7:02 pm

Pou mwen se te youn nan pi bèl wikenn mwen pase. WOH ki pèmèt nou youn pale ak lOt sou entènèt la, jounen jou li pèmèt kèk nan nou kontre je pou je e se pa premye fwa li fè sa. WOH rete yon fenèt se vre men m'kwè li bannou yon lOsyè sou yon pOt ki tou louvri kote tout Ayisyen kapab pase pou fè lakonesans ak peyi-a ak lOt frè ak sè Ayisyen li yo. Mwen te gen chans fè sa wikeen 19-20 avril 2008 la.

WOH pèmèt mwen vwayaje ak bon zanmi m' yo ki soti Ottawa ansanm ak Mwen pou nou chwe nan New Jersey pou nou te ka kontre ak lOt bon zanmi. Mezanmi fanmi an gwo wi.

Pou m' fini m'ap di nou tout ki te la fizikman ak sa ki te la ann espri mwen te kontan. Jiska prezan m'ap kite moman sa-a travay mwen.

Poulemoman se sa mwen ka di

M'saley nou tout yon lOt fwa ankO enpi m'swete ap gen lOt okazyon pou nou kontre.

WOH m'swete w' yon lOt fwa yon bann ak yon pakèt lOt 10 zan.

Palmis

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

MEsi!

Post by Leoneljb » Tue Apr 22, 2008 10:08 am

MEsi WOH,

MEsi pou tout travay ou fE

MEsi pou tEt ansanm sa'a ke'w ban nou

MEsi pou tout sEvo sa yo ou ban nou

MEsi pou tout FrE ak SE sa yo ou ban nou

MEsi pou Guy, se reyElman ou pilye

MEsi pou Jaf ak Madanm li, yo pote limyE ban nou

MEsi pou JG Palmis, se pa oun moso moun ou ban nou

MEsi pou Anacaona, se oun REnn vrEman ou ban nou

MEsi pou Shelony, sa se oun moun plim e ank ou ban nou

MEsi pou PwofesE'a, KaptEnn Koukouwouj, sa se oun sajEs Wa Maj ou ban nou

MEsi pou Serge, sa se oun bon PoliglOt ou ban nou

MEsi pou Marilyn, se oun moun save ak oun kouraj ekstraOdinE ou ban nou

MEsi pou Tayi, ki se la limyE selEs ou ban nou

MEsi pou Milou, ki se konsyans ak vwa nou, ou ban nou

MEsi pou Gelin, oun syantis ka oun filozOf ou ban nou

MEsi pou Nekita, Fofo,Widy, Tidodo, Dunord, Edwin, Bouli, Roger M, ak tout lOt FrE ak SE nou yo ki nan tout lOt peyi. Mwen pa bliye nou. Men, li t'ap pran'm twOp tan...

MEsi WOH, ou se oun inivEsite ki montre tout Moun kisa yo rele tEt ansanm. Oun se youn BEl Egzanp pou Ayisyen ak tout PEp k'ap soufri.

MEsi a lenfinite, Guy Santo, ZansEt yo a beni'w.

L'Union fait la Force

Tidodo
Posts: 117
Joined: Mon Jan 01, 2007 9:07 am

Post by Tidodo » Wed Apr 23, 2008 10:00 am

Se domaj, mwen pat ka patisipe lan rankont lan. Men, mwen tep panse a nou anpil, pandan mwen lan avyon mwen tap wayaje dimanch aprèmidi. Temwanyaj sou rankont la fè kèm grenn. Mwen pèdi yon gwo opòtinite pou mwen ta rankontre anpil moun mwen te vle rankontre. Konpliman a tout moun ki te la yo e ki te patisipe lan 10èm anivèsè WOH. Mwen espere rankontre nou lan pwochen reyinyon an.

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Wed Apr 23, 2008 11:08 am

Mwen te reyèlman apresye rankont sa ki te fèt dimanch pou fete 10 zan fenèt sou Ayiti (FSA). Se avèk anpil lajwa ke mwen te rive fè konesans avèk anpil moun nan fanmi yan. Se byen domaj mwen menm ak Shelony te rive anreta. Men, mwen te kite sal la avèk you kè kontan. Mwen jis vle mete vwa m ansanm avèk lòt manm fanmi yan pou m di bòn fèt a FSA e pou m di mèsi ak Guy e fanmi l pou espas sa ke yo ban nou pou nou kominike avèk frè nou e sè nou.

M pa kache di nou depi dimanch m ap eseye asosye chak moun mwen te gen chans wè yo avek you moun ke mwen konnen pou m ka sonje visaj nou.

Mwen te apresye dans Manzè Choublak la. Guy tap fòse Ana! pou l te danse ou chante, men Ana! gen you ti pwoblèm. Li pa konn danse (Shelony ka konfime sa), men Ana! pat vle chante paske pou l te chante fòl ta priye pou Leonel lè l fini. Antouka, Ana! oubyen Anacaona (sa depann kiyes nan yo kap la) ap prepare you chan pou nou si papa Bondye kontan pou pwochen reyinyon ke nap genyen.

Ana! (Anacaona)

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Mon May 05, 2008 11:18 pm

GRRRR!!!

I just wrote a long reflection in Creole about my experience at the reunion, previewed it and edited it. By the time I finished, I was not near a wireless network so I closed the screen (after copying the text) to wait till the next time I get to a wireless network. My Mac shut itself down which means nothing was saved! Nooo.

So I will have to settle for this short note (or else it will take me forever to try to rewrite exactly what I wrote. )

Basically I expressed my great joy which is still in my heart from the reunion. I love you all, my family. Pleasure to have seen all of you especially Guy and his family, the beautifull Shelony and Anacaona, Leonel and his wife, Jman (who I thought was older), Frantz, Marilynn, Kaptenn, Jpalmis Manzè Choublak (what a beautiful dance, thank you) and of course Jafrikayiti! Plus all the others with whom I shared laughter, food and love for Haiti. In a special way I was happy to see Jaf whom I admire much. Our meeting each other only increased my admiration of this brother.

I am SO happy that I decided to go to that reunion. Thank you Guy, thank you WOH, thank you family. Thank you Haiti. Thank you Jesus!

Happy Birthday WOH!

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Tue May 06, 2008 11:03 am

Thank you too, for coming all the way from where you are to be with us. It meant a lot to me. And to all the people that you mentioned too. From the comments I got, you surprised the heck out of everyone. They all imagined that you were: a) a much older person (even older than me!) or b) a woman. That's how misleading internet impressions can be. Now you have laid all those suspicions to rest. You are neither a young or old woman, nor an older man (perhaps you speak like one, when you become the spokesperson for the Old Man Upstairs).

Since you had so much fun, perhaps you can set the stage for the next W.O.H. reunion. It should have some tourism value, with economic interest for Haitians. I suggest Isle-à-Vache, but I am open to other places. It could be planned for 2010 or beyond. What would be the level of interest? Suggestions anyone?

Tayi, forward an invitation to Jesus please. It's high time that he shows up somewhere, instead of sending his mother all sorts of places, where they can monetize her appearances. Tell him that we want the world to see his black face, his Haitian face, so they can stop thinking of us as modern-day savages that need to be occupied/civilized. Tell him that Jafrikayiti will be at the door waiting for him. [But don't tell him that I will be hiding somewhere, ready to take pictures of him with my digital camera. He might never show up.]

By the way, Pwofesè Pistach just informed me that if we decide to meet in Haiti in two years, he will definitely come out of retirement to teach proper Kreyòl writing to all the "recalcitrants" out there.

As for the rest of you, how does "2010 Isle à Vache" Windows on Haiti reunion sound to you?

Thanks again, Tayi.
Guy

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Tue May 06, 2008 2:33 pm

Mon chE Guy,

Ou gen lE pat konn sa? A friend of mine told me that a few years ago, there was something in Haiti where Jesus was spotted in Turgeau in a little room.

He and another Friend whom is related to our Great Frantz Jean, went to witnessing this great event. Mon chE misye di mwen, yo rantre nan oun chanm kote oun pakEt Moun ap priye. nan oun lOt chanm tou prE li wE oun mi kote lonbraj Jezi parEt nan mi an. Chak fwa moun yo resite nOtre pE, Jezi vire gade Moun yo k'ap priye a. Men kote sa misye di-m nan vrEman entrige mwen. se lE mwen mande-l kijan Jezi sanble, li di-m: Menm jan ou wE'l nan liv yo...

Mwen di-l, ki fE, Jezi sanble ak jan Leonardo Da Vinci ban nou-l lan? Misye di-m, Wi, si-m pa kwE-l mande Fedy ki te la avE-l.

Donk, mon FrE, Jezi parEt tou tande.

Bon, sou mouvman Lil-a-Vach la, I'm game. N'ap tann lOt Moun...

LEONEL

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Thu May 08, 2008 10:39 am

I want to sign up early for the île-à-vache session. Please reserve a whole coconut tree for me because while in Haiti, Coke it is Not.

Now, Tayi's note brought to mind my only regret for the 10th anniversary, that is - so little time was available to get into extensive religious debates and other discussions with the amazing Tayi. Like everyone, I was completely fooled by the wisdom and elaborate style of writing of this young brother. It is not the first time I have been taught that same lesson but I could swear Tayi was an older guy who has accumulated a reasonable amount of grey hair while meditating and studying the mysteries of life...

The 10th anniversary meeting was indeed too short. So many people that I would have wanted to spend more time getting to know. So, next time we should not only make sure we meet in Haiti but it must be for - at least - a whole week. However, if we do go to île-à-vache, I 'd like to know ahead of time some facts like: how many of us can swim, which boat is being reserved for transportation.... I don't want to rely on this Jesus guy to cross from and back to Les Cayes because I got stranded on the island once before. Bouli could tell you about this adventure while we sit under the coconut trees..., next year?

N a pale

Jaf

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Thu May 08, 2008 11:12 am

Count me in. But I can't swim. Who want to take the lead in planning and organizing this great event?
frantz

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Post by Shelony » Thu May 08, 2008 1:51 pm

Oh my God, 2010 ile a vaches!

If only it was May instead of April!
... Anyway, I am going to carefully plan so that I participate although I can't swim (what a shame, a leoganaise who can't swim). 2010 will be special for me. If everything works as planned (I am sure it will), I should complete my studies and graduate in early May 2010 because I am on track to defend my Ph.D thesis by the end of this summer and go back to med school in the fall to complete the requirements for the MD degree. My husband promised me a special vacation in 2010 in Europe but I asked him that it is in Haiti instead (a place in Haiti I have not visited). Now I hear Ile a vaches 2010 for WOH, I am going to do the best I can to have my vacation coincide with WOH.

Count me in!, count me in!, count me in!

And count me in!

Shelony

Anacaona
Posts: 32
Joined: Sun Dec 31, 2006 12:17 am

Post by Anacaona » Thu May 08, 2008 2:35 pm

Shelony, I see a lot of excitement on your side (I think I smell something). By the way, she is trying to kill three (not two) birds with one stone (graduation, Ann Pale & birthday). I would say summer 2010 instead of April/May 2010 so that I can be free to take time off. Anyway, since I can't swim, I need to know who is the best swimmer in the group. On our way back, maybe we should stop in Leogane and pay a visit to the queen...

Ana!

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Thu May 08, 2008 8:43 pm

Shelony, wow wow wow! Mwen pa te panse ou te pral eksite konsa. Sa fE m plezi anpil. Pou tEt sa, mwen kwE se oumenm ki pral chwazi dat reyinyon-an. Nan pwen anyen ki di li blije fEt an Avril. Sonje tcheke ak ti sE ou sElman pou nou tou 2 (ak mari ou, ak lOt sE ou yo tou) kapab patisipe. Li bonE toujou, annou kite dat la louvri epi wE ki lE sa kab pi bon pou nou tout.

Annatandan, se oumenm ki genyen balon an nan pye ou. Ou kab fE pas oswa ale tou dwat nan gOl.

Kenbe la e konpliman pou PhD+MD w' ap prepare la. Sa se bEl mEvEy!

Leoneljb
Posts: 222
Joined: Fri Dec 29, 2006 10:29 pm

Post by Leoneljb » Fri May 09, 2008 6:37 am

Mezanmi, sa se oun wont nasyonal pou Shelony, Ana, ak Frantz pa konn naje. Mwen wont pou nou.

Antouka, fOm di nou ke tout Moun konn naje. Yo sElman pE dlo'a. Paske se nan dlo nou sOti. Se menm jan ak bisiklEt. Tout Moun konn monte, men la perEz fE zOt paka kenbe balans li.

Mwen kOmanse ap fE rEv pou Zil a vach sa'a. By the way, poukisa yo rele li Ile a vache?

Jan'm wE ekonomi'a an tenten konsa, se pou'm kOmanse sere kEk kwatE ak dis kOb, pou'm wE si m'a kapab pouse bourik mwen pou pwojE sa'a. Paske, bagay yo mongonmen. Nou pwal depanse oun lOt senk san bilyon an Irak avEk McCain prezidan. A la rEd bagay yo pwal rEd...

Mwen pa vle chanje minn nou ak la penn sa'a. Annou kontinye reve nan kozman Ile a vache la.

A la bEl sa ta bEl (lanbi boukannen, kokoye, pwason gwo sEl, mayi ak zaboka)... Bouch nou kouri dlo?

Leonel

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Fri May 09, 2008 6:00 pm

Count me in too

Oh there was such an exciting news and Jaf did not whisper one word to me. Shame on you Barak Obama. Oh Sorry I meant Jafrikayiti! You see what happened when you watched too much of those politicians' sound bites. God knows WOH does not play politics....

Hi hi . Ile -a- Vache with WOH Birthday and right after, World Cup Soccer in South Africa. 2010 what a year that will be.

Count me in too, count the new president of the Unatid Estet too. What do you think pwof Pistach.

Is he coming too ?

Palmis

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Fri May 09, 2008 6:20 pm

Pwofesè Pistach di "sa depann..."

Si Obama oswa Hillary pase, l'ap vini. Si McCain pase, li pral fè yon ti dòmi pandan 4 an. Kidonk, lò li leve, fèt la ap gentan fini.

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Sat May 10, 2008 10:42 am

Nou bezwen dlo kouri nan bouch nou, ale la a...

http://www.ile-a-vache.com/

Tayi
Posts: 140
Joined: Sun Sep 23, 2007 4:44 pm
Location: Madian, Petite Rivière de Nippes, Haiti
Contact:

Post by Tayi » Sat May 10, 2008 11:03 pm

Wow! (Yes, notice I'm still wowed out!)

Guy,

Isle-à-Vache sounds AWESOME! Count me out...OUTstandingly excited, that is. I think 2010 would be perfect (no later though). I definitely think the idea of going for at least a week is great. I NEED more time to get to know all of you guys, to learn from all of you. Jaf, I too regret that we did not have enough time to chat more. We have to remedy that, beginning on the site and continuing whenever we meet again. By the way, I hope you know that I have already invited myself to your house whenever I am in the Ottawa area.

I would love to sit with each person from the family and speak with each.

On the topic of appearances of Jesus, I don't think we have taken the time to see him; He is all around us. Someone like Mother Teresa would see Him in each person, especially in the poorest of the poor.

Now, I am VERY happy that I put to rest the thought that I might have been a woman. Nothing against women, but I really like being a man. :-)
On my age, I guess I am flattered that people would think I am older, but older than GUY!??! Just kidding, Guy :-)

Tayi

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Tue Apr 21, 2009 12:41 pm

Yesterday, we lived the 11th anniversary of Windows on Haiti without anyone's notice. Not a single soul! The year before, we had a tremendous gathering, with people coming from afar (New York, Long Island, Boston, and notably Ottawa). Even some Floridians participated via Skype. One year can make a tremendous difference, but I note that's for the good... Like the blood in our veins, Windows on Haiti can run without leaving an imprint.

I have not heard Marilyn in a while. I hope that she is well. If you happen to be reading these lines, Marilyn, know that I will be visiting you soon. I hear from Nekita once in a while by e-mail. She's hinted at good news to come. I wish her the best of luck.

To my friends at AKASAN, AKASAN TV, and Konbit for Port-à-Piment, I wish you lots of success.

To our plan to meet next year in Ile-à-Vache or elsewhere in Haiti, I say it's a nice dream.

To Leonel, I say: "Please go back to Denmark, my friend, so we can be closer."

To Gelin, "One year later, I am still waiting."

To Tayi, "Obama is the real deal. Even Toussaint Louverture was not perfect."

To Dunord, "Your name might as well mean 'From the North Pole' "

To Bouli, "M espere w'ap boule!"

To Anakaona / Shelony, "S'on bèl ti jòf ou te ban nou ane pase. Nou pap mande plis."

To Barb, thank you for keeping the Windows open in New Mexico.

To all other Ann Pale'ers, "I love you all... though I am mostly FaceBooking now. You stayed silent, way too long."

And finally, let's recognize the Link that keeps all of us united: Loving Haiti is Loving Haitians, wherever they may be and forming with them a chain of support that should be unbreakable. Thus, the reason for Windows on Haiti and all of our other initiatives.

Live long and be successful in what you do.


Guy S. Antoine

Serge
Posts: 326
Joined: Mon Jan 01, 2007 10:39 am

Post by Serge » Tue Apr 21, 2009 10:45 pm

Guy mon chè, kouman w ye?

Se vre ke pèson pa pran nòt gwo anivèsè sa, men fòk mwen di w - e se pa yon eskiz non - mwen pat bliye. Verite a , mwen gen kèk jou mwen pa ekri paske mwen te tèlman okipe pandan dènye mwa sa yo. Lè anivèsè sa, mwen te nan avyon soti Trinidad, sou wout pou mwen tounen nan Maryland. Mwen tounen travay menm jodya e mwen tap gade yon CD Dizyèm anivèsè nou an nan New Jersey. Twouve mwen te wè David Rudder nan Trinidad nan konsè e mwen te fé yopn ti pale ak misye e mwen tap fè l sonje ki jan nou te rankontre ane pase.

Antouka, tou sa pou mwen di w ou menm ak Windows on Haiti yon gwo bon fèt!. Nou pa bliye, menm si nou pa ekri souvan tankou anvan, nou pa ka bliye, nap toujou apresye ki kalite gwo jefò ou kontinye ap fè pou Windows on Haiti, sitou ak sit la sou Face Book. Mwen pankò ekri anpil sou Face Book la paske mwen pankò gen anpil tan. Men piti piti, kalandriye mwen koumanse yon ti jan pi leje e mwen pwal rekomanse, sitou ak Kronik mizikal la ki semen sa tap "dòmi". Nou pwal repedale!

Kenbe la!

Serge

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Tue Apr 21, 2009 11:04 pm

Monchè Serge, bon retour! Si gen yon moun ki pa te reyèlman janm lage kòn lan se te ou! Mwen remèsye w anpil. Koute non, nou gen anpil koze pou nou pale. Ban m yon call lò w kapab.

Post by » Wed Apr 22, 2009 9:06 am

Mezanmi, mwen mande eskiz paske mwen bliye jou sila'a.
E Guy, ou gen rezon. mwen te pi prE Danemak pou oun pakEt rezon. Kounye'a m'ap lite ak kozman ki te pase depi lane pase. Kidonk, memwa trE kout.
M'ap ret tann oun "Bail Out" tou. Paske, bwa'a mare. M'ap eseye naje pou'm ka sOti. Sepandan, sa pa't sipoze anpeche'm fE oun ti kout lEy sou WOH.
Oun lOt bagay, kijan mouvman Facebook lan ye? Mwen pa finn maton non nan kozman sa'a!!!
BOnn FEt WOH.
Leonel

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Wed Apr 22, 2009 11:10 am

[quote]Oun lOt bagay, kijan mouvman Facebook lan ye? Mwen pa finn maton non nan kozman sa'a!!! [/quote]

Leonel, ou gen 2 pwofesè lakay ou! Kidonk, se ou ki ta pou ban nou leson kounyè a.

Jis log on, epi al suiv liy diskisyon sou "Discussion Board" la. Yo enteresan anpil.

Shelony
Posts: 86
Joined: Fri Dec 29, 2006 3:37 pm

Post by Shelony » Wed Apr 22, 2009 8:33 pm

I know I am very late and I have been silent for a while but believe me, I was thinking about the site on the anniversary day. In fact the day before, I talked to my sister about it and planned to post a short message that day but it did not happen.

Today, I just want to take this opportunity to say happy anniversary to the WOH community and I hope that Guy does not get discouraged but understand the importance of the site to the community despite our long silence at times.

Shelony

Post by » Wed Apr 22, 2009 9:52 pm

Happy anniversary WOH!!!

Mwen delenkan tou paske mwen te kite dat la pase san yon ti mesaj espesyal. Antouka, mwen pwofite dedye atik mwen gen kèk jou mwen t ap prepare ki pa tjanm ka fin kuit la pou 11 zyèm anivèsè sa a.

Lakay po ko ka bèl. se vre. Men, sa pa p anpeche nou kontinye louvri fenèt la pou nou byen gade kote n soti, kote nou epi defini pi byen kote n prale.

Kenbe fèm Guy. Nou la e nou derefize fè lèd!

Jaf

Jgpalmis
Posts: 65
Joined: Mon Jan 01, 2007 11:02 am

Post by Jgpalmis » Thu Apr 23, 2009 3:29 pm

Bòn Fèt WOH

Bon m'swete jwenn fenèt yo louvri menm lè mwen pa parèt souvan.
Guy, m'rete kwè rèv ane pwochèn lan posib


Wi nou Kapab


Bòn Fèt pou tout fant, fenèt, lòsyè, Baryè, Pòt ou louvri pou nou. Non sèlman nou ki konn patisipe nan echanj ak deba yo men tout sila yo ki rete arebò lantouray men ki renmen Windows on Haiti tou.

M'swete Lane pwochèn se rankontre pou nou rankontre.

Gelin_

Post by Gelin_ » Sat Apr 25, 2009 12:09 am

Lide a te pase nan tèt mwen tou, men m te panse Guy ta pral di de twa mo anvan jou a te rive. Men li pa janm two ta pou fè byen:

M swete fenèt la toujou ret louvri byen laj:

1) pou tout moun ki vle ka fè yon koudèy sou richès lakay;
2) pou tout moun ki vle ka wè e konpran ki kalte efò ti nasyon sa a ap fè depi plis ke desanzan pou rive viv anpè ap pwòp tèt li ansanm ak lòt pèp.

Bòn Fèt! Kenbe fèm, Guy!

gelin

Frantz
Posts: 103
Joined: Fri Dec 29, 2006 5:06 pm

Post by Frantz » Mon Apr 27, 2009 8:15 pm

Woj woj! Guy monchè nou te okipe anpil e se sa ki fè nou anreta konsa. Bòn Fèt WOH! e Bòn fèt Guy! Kouman pou nou ta blye WOH? Se pa yon bagay ki janm pase nan tèt nou. 11 lane pa 11 jou. Nou felisite-w pou kalite jefò sa. Inivèsite WOH toujou kanpe, Konpliman pou gwo travay sa. Nou swete pou toujou kenbe djanm pi djanm toujou.
frantz

User avatar
Marilyn
Posts: 45
Joined: Sun Jan 28, 2007 6:14 am

Post by Marilyn » Sat May 23, 2009 12:06 pm

I'm sorry I let the 11th Anniversary pass without a word, Guy. I've relished memories of the 10th in New Jersey many, many times over the past year. But that didn't let you know, did it?

Since you went over to Facebook, things really slowed down here at Windows. I tried to keep things going, but so many people were missing that I felt like I was only talking to myself.

I have a thing against Facebook because several of my grandchildren have chosen to major in Facebook and My Space and have seriously neglected their schoolwork and have done serious damage to their long-term futures. For that reason, long before you went over to Facebook, I swore I'd never join. And I still haven't. It's personal and has nothing to do with you or love of Haiti. Perhaps I'll weaken, but so far I haven't.

For the past couple of months because so much was not happening at WOH, I got bored and turned to other things. I'm not proud of it but it's the truth.

I missed what WOH used to be, so today I returned just to see how things were going. I found some really nice stuff posted by Jaf and I really enjoyed the Michel Laguerre article that you posted, Guy. Then my eyes were drawn to this thread, where there is conversation occurring, and sure enough, here I am, participating once again.

I'm glad to be back and I hope that more conversation takes place in many more threads.

I look forward to the visit you promise in your post, Guy! We've got stuff to exchange. I have not forgotten my promise of last year.

Marilyn

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1286
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Mon May 25, 2009 8:26 pm

Marilyn, I can't blame you. Let me let you in a little secret: Though I am the Editor of Ann Pale, I too got nearly fatally bored with it. For months on end, our comrades went AWOL. I don't need to name names, but I almost went nostalgic for a couple of people who used to drive us nuts on this forum. In the end, I realized a simple thing: If you can't beat them, facebook' em.

My experience at Facebook has been pretty exciting. Issues are not discussed in-depth as they are sometimes on Ann Pale, but on the other hand, I am drawing on a broader spectrum of Haitians (younger, older, natif-natals, second / third / fourth generation immigrants, etc). This is not to try and sell you Facebook (I understand your reasons), it's just to say that "kote dlo a fre a, se la pou rafrechi".


No, I haven't forgotten about your gift either... I am strategizing.

Thank you for letting us know that things are OK where you are concerned and that you simply got bored (like I did).

Always,
Guy

Post Reply