Page 1 of 1

Kòmantè Sou liv : Morne Rouge

Posted: Wed Apr 02, 2008 9:11 pm
by Michelange Hyppolite
Morne Rouge

Ak Michel-Ange Hyppolite


Morne Rouge se istwa youn fanmi ki t'ap viv andeyò, men ki te gen anpil bèl rèv pou pitit yo epi pou peyi yo. Alaverite, timounn yo te grandi epi yo te fè lonè fanmi-an. Anfèt, tout istwa-a dewoule apati vivasyon Ti Dodo, madanm li, Rozana epi de pitit gason li yo: Monpetit ak Marius.

Pandan tout longè istwa-a, ki dewoule nan 266 paj, otè-a pa te janm manke youn okazyon pou li kritike sosyete peyi Ayiti a nan divès aspè devlopman li : sosyal, politik epi ekonomik Konsa, otè-a, Jean Angrand, te pran san li pou li detaye divès konpòtman mounn ki ap viv nan sosyete lakay-la nan ka lanmò, enpòtans yo bay vodoun ak sou fason divès mounn nan peyi-a aprann viv younn ak lòt nan moman difisil kou nan bon moman.

Youn mounn ki te fèt epi grandi Ayiti ka li liv la ak lide pou li rafrechi lizyè kiltirèl-li, epi mounn ki pa vrèman konnen Ayiti yo va jwenn anpil ajisman anndan liv-la, Morne Rouge, pou yo dekouvri vivasyon nou kòm pèp ki gen kòd lonbrit nou nan vivasyon peyi mounn nwa nan kontinan afriken-an.

Nan Morne Rouge, Jean Angrand rakonte nou youn istwa, men tou li pote vizyon pa li sou kalite lavi li ta renmen wè anndan peyi-a. Nou kab di istwa-a dewoule sou de teren. Younn, se kote 2 nan aktè-yo, Ti DoDo ak Rozana ap pale sou pwòp lavi yo ak tout franchiz. Yo te pale sou erè yo te fè ak sou reyisit yo, men tout detay sa yo t'ap pase pandan yo ap viv nan «peyisanchapo». Nan sans sa-a, otè-a tabli youn rapò dirèk ant sa ki ap pase sou latè, nan mitan vivan yo ak sa ki pase nan peyisanchapo. Konsa, nou santi Rozana ak TiDodo te vin tounen de lòt mounn ki ta pe chèche mwayen pou yo repare erè yo te fè nan vivan yo.
Ann li ansanm youn moso nan kominikasyon Ti Dodo ak Rozana nan Peyisanchapo, paske Rozana te twouve Ti Dodo pa te menm Ti Dodo ll te konnen sou latè-a. Men pawòl de mounn mouri-yo, ki retounen viv ansanm nan lòt monn :
«Oui, Ti Dodo, patient tu l'étais au Pays-plein-de-chapeaux. Ici, [Pays sans chapeau] tu l'es moins, je l'ai constaté depuis mon arrivée. Il faut, je crois, que nous prenions un peu de recul… Quand les circonstances seront plus propices, je continuerai à te raconter l'histoire de ma vie, l'histoire de notre vie.»

Sou youn lòt plan, otè-a rakonte nou vivasyon pitit Rozana ak Tidodo yo, Monpetit epi Marius nan relasyon yo ak divès mounn ki antoure yo pandan yo nan reyalite lavi kretyenvivan ki ap bouloze sou latè.

Nou renmen fason otè-a, Jean Angrand, pwofite sèvi ak kwayans vodoun yo anndan liv-la pou bay Tidodo ak Rozana, ki deja nan peyisanchapo, pouvwa enfliyanse sa ki ap pase sou tè-a nan vivasyon de pitit gason yo kite dèyè-yo.
«Maintenant que nous sosmmes au Pays-sans-chapeau, le mieux que nous puissions faire pour lui[Marius] c'est de lui venir en aide quand il traverse des moments difficiles, c'est l'orienter pour qu'il n'emprunte pas le mauvais chemin que tu n'as pas su toi-même éviter. » p. 116
Alaverite, istwa-a dewoule sou de tablo ki ap mache kòtakòt, epi ki gen menm valè. Si gen diferans, se, younn, pouvwa Rozana ak Tidodo genyen kòm mounn, ki ap viv nan peyisanchapo, sou kretyenvivan yo epi dezyèmman se nan fason otè-a eksite apeti lektè-yo pandan yo ap li dewoulman lavi Monpetit ak Marius ansanm
ak mounn ki antoure yo ak kalite yo, anbisyon yo epi defo yo.

Istwa-a enteresan. Li kòmanse tou dousaman ak youn veye pou lanmò ki ka dekouraje nou, men gen anpil leson nan liv-la. Pwen fèb nou kab souliye, se nan nivo langay oubyen diskou filozofik otè-a mete nan bouch Rozano-yo. Menm lè Rozana ta kab gen entansyon aprann tout enfòmasyon sa yo pou kont li, pasek nou pa remake sa parèt anfòs nan istwa-a. Nou kab plenyen tou pou dewoulman sèn lavi popilè-yo, ki ta dwe pase an kreyòl, espesyalman lè mounn yo rele lwa yo pou yo konnen kisa pou yo fè devan sitiyasyon difisil yo. De pwen sa yo retire sou kalite youn istwa merite genyen, ki rele vrèsanblans, espesyalman lè otè-a fè istwa-a dewoule tankou youn reyalite. Genyen tou, youn apwòch filozofik natifnatal ki ta kab pase nan istwa-a, men otè-a te plis fè aspè filozofik-la parèt anba bouch gwo ekriven Lafrans yo.

Nan tout pasaj filozofik nou jwenn anndan liv-la, gen younn ki rete nan lespri nou. «Nan lavi tout mounn ka fè erè, ni tou pa gen anyen ki tou nwa ni tou blan. Toujou gen zòn sonb nan lavi nou kòm kretyenvivan, se senpman nan «peyisanchapo» youn mounn ka devwale yo.
Ann li fason TiDodo ap rakonte youn pasaj nan lavi-l pandan li te sou latè kòm kretyenvivan :
TiDodo di Rozana :« Je te remercie de ta compréhension. En te racontant l'affaire de Tante Zaza, je ne cherche pas d'excuses pour mon aventure avec Rosie. Et puisque nous sommes si calmes, pourquoi ne pas te dire que je ne suis pas tout à fait sûre que je suis le père de Philomène[pitt Ti Dodo ak youn lòt fi]. La vie est faite d'interrogations, d'absence de réponses complètes et de demi-vérités. J'ai l'impression que les doutes subsistent partout et qu'ils constiuent même la trame de la vie de tous les jours. » ( p. 120 )
Nou apresye tou fason otè-a mete youn detou nan istwa-a pou pèmèt Marius ak frè senatè-a repare yo.
Nou ka jwenn pawòl reparasyon frè senatè-a pou youn abi seksyèl li te komèt nan P. 257 )

Nou jwenn tou kèk ti erè pasipala, men se youn liv nou ta rekòmande pou mounn ki gen 17-an epi plis.
Kanta timounn 17-yo, li ta toujou bon pou gen youn granmounn ki ap gide yo pandan lekti-a, paske gen plizyè sèn romans ki merite esplikasyon.


Si youn mounn ta vle achte liv ki rele Morne Rouge ki soti an franse anba plim Jean Angrand, li kab rele nan nimewo sa-a : 613 – 748-4845 . Liv-la gen 266 paj. Pri li se 25.00 $ kanadyen.

Michel-Ange Hyppolite
Manm Sosyete Koukouy Kanada