Page 1 of 1

Mwen Rele Kanis Ogis

Posted: Sun Aug 28, 2005 6:08 pm
by admin
Ak pasyans, n a wè tete foumi.

Nan prèske tout sa n ap fè nan lavi a, li nan avantaj nou pou nou adopte yon demach syantifik pou tout manti kaba (Open the windows that the lies may fly out).

Nan domèn oraliti a, fòk mwen salye bèl travay Bayyinah Bello ap fè nan peyi a depi plizyè ane, malgre tout kalite pwoblèm genyen nan peyi a. Travay li fè a, se nan kad pwojè Marie-Claire Heureuse Félicité Dessalines li kreye e ke l ap dirije. Se yon pwojè kote li rasanble data sout tout grandèt kap viv nan peyi a ki santenè e plis ke santenè. Lò mwen te pase plizyè èdtan ap pale ak Bayyinah, sa gen kèk ane, sou pwojè sa, li te deja dekouvri plis pase 60 santenè nan Repiblik la epi li te di mwen ke travay li te fèt kòmanse. Pou chak nan grandèt sa yo, li te chache tout prèv ke yo genyen ki ta kab pwouve ke yo rive nan laj sa tout bon vre. Anpil nan grandèt sa yo, se pa moun ki te grandi nan liks. Gen sa li twouve ki te
nan gran bezwen. Men li fè sa li kapab pou li ede yo materyèlman e spirityèlman. Nan pale ak grandèt sa yo, nou kab kòmanse konprann kouman yon pwojè oraliti kab avanse. Te mwen ba nou yon bèl egzanp.

Bayyinah te pale anpil anpil ak yon granmoun ki di e ki pwouve l ak batistè li (ki te byen sere anba matla li) ke li te viv 123 rekòlt kafe deja!! Bayyinah fè de sòt ke li vizite li in fwa pa semèn, epi li toujou pote yon aparèy manyetofòn àk kasèt avèk li, epi li anrejistre tout sa granmoun lan te gen pou rakonte li. Se konsa granmoun lan fini pa rakonte tout vi li, tout eksperyans li, depi li te ti katkat jis lan grandèt li. Bayyinah retranski fidèlman tout sa misye te do sou kasèt la. Se konsa li parèt ak yon liv yo rele: "Mwen se Ogis Kanis. Mwen gen 123 an." Ou kwè bèl liv! Mwen kontan Bayyinah te fè m kado yon kopi, paske mwen pa kwè li posib pou nou twouve l sou mache a ankò.

Lò liv sa fin pibliye, Bayyinah kontinye vizite Ogis Kanis in fwa pa semèn e poe kèk to friyandiz pou li, ak
lòt bagay ke li bezwen. Se konsa sa te mache jis Kanis te rive nan 124yèm anivèsè li. Men lè Bayyinah ale wè li pou fèt li, li twouve misye kouche nan kabann li, epi li pa te bon menm. Lò Bayyinah mande l sa ki pase, li di li 'e byen, mwen kwè se dènye fwa ou wè m la. Distans ou vini ankò, m a deja fè wout mwen.' Bayyinah di konsa 'ki koze w ap pale la? Yon jenn gason tankou w? Okontrè, mwen vin anonse ou ke m ap chache yon madanm pou ou.' Misye reponn 'Souple ann pale bagay serye. Nou pap wè ankò, pou semèn pwochèn lò ou va retounen. Men mwen vle ba ou yon ti mesaj. Souple koute sa m ap di ou: Priye, priye, priye, priye, priye, priye, priye, priye pou peyi a. Ayiti pral pase anpil move moman. Peyi a bezwen nou priye pou li anpil. Souple se dènye mesaj mwen ta vle fè pase."

Bayyinah te pote gato pou li pou fete 124 an li an. Misye leve fè yon ti chita tou piti pou li fè foto evènman sa. Men li refize manje gato a. Li senpman mande bwè nan ti boutèy chanpay Bayyinah te pote pou
li a.

Mwen pa bezwen di nou ke lò Bayyinah retounen nan lòt Samdi, yo di li ke granmoun lan te mouri nan mèkredi, epi vandredi yo te fè fineray li. Se konsa relasyon bayyinah ak Kanis Ogis vin koupe sou tè sa. Men mwen sèten ke relasyon espirityèl yo kontinye jiska dat.

Si nou ta gen plizyè pwojè oraliti konsa nan peyi a, sa ta va ede nou rezoud anpil rechèch ke n ap fè sou istwa kilti peyi a. Epi pa janm bliye ke yon lang, se pwodui kilti yon pèp. Se pa yon diksyonè ki pral ban nou repons demach nou yo, pi souvan; paske yon diksyonè se tankou yon foto li ye. Li kapte stati yon lang atravè rechèch tanporèl mèt diksyonè a fè. Men li pa fasil pou yon diksyonè kapte dinamism kiltirèl yon lang atravè le tan. Diksyonè gen tout valè yo. Men se lòt zouti ki kab ban nou yon konpreyansyon ki pi laj pase sa nou twouve nan yon diksyonè.

Posted: Mon Aug 29, 2005 11:50 am
by Gelin_
[quote]...Misye reponn 'Souple ann pale bagay serye. Nou pap wè ankò, pou semèn pwochèn lò ou va retounen. Men mwen vle ba ou yon ti mesaj. Souple koute sa m ap di ou: Priye, priye, priye, priye, priye, priye, priye, priye pou peyi a. Ayiti pral pase anpil move moman. Peyi a bezwen nou priye pou li anpil. Souple se dènye mesaj mwen ta vle fè pase."[/quote]
Guy, nan ki ane pawòl sa yo te pale?

gelin

Posted: Mon Aug 29, 2005 12:54 pm
by admin
Gelin, pawòl sa te pale nan lane 2000, jis anvan Kanis te mouri

Se Bayyinah Bello limenm pèsonèlman ki te rakonte m li.

Men plis enfòmasyon sou liv li te fè parèt la:

[quote]Mwen rele KANIS OGIS
Mwen gen 123 lane [* lò liv la pibliye mwa Novanm 1999]
Mwen gen 122 lane [* lò liv la fin ekri a mwa Oktòb 1998]
M fèt Kalabe, Tigwav
nan peyi m Ayiti
nan dat premye janvye 1876

Se Bayyinah Bello ki kouche pawòl yo sou papye
Yon inisyativ Fondasyon Marie Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines
Ak sipò Ministè Ledikasyon Nasyonal
Sekreteri Leta Pou Alfabetizasyon

Liv sa fin ekri nan mwa Oktòb 1998
nan Pòtoprens, Ayiti[/quote]

Anvan m kite w Gelin, te mwen ba ou youn nan ti koze grandèt la ki soti nan paj 19, paragraf 38, nan yon liv senkant paj. Men sa grandèt Kanis Ogis t
e di Bayyinah, mo pou mo:

[quote]Timoun alèkile yo pa respekte anyen. Yo pa respekte granmoun, alevwa pou kanmarad yo. De pawòl m konn tande ap sòti nan bouch yon timoun, pou ale nan zòrèy manman li, o Bondye padone m ! San respè timoun pou paran l, pa gen fanmi. San respè timoun pou granmoun, pa gen sosyete. Pase, si ou pa aprann respekte moun pandan ou tou piti, se pa lè ou va gran ou pral aprann respekte anyen. Si ou pa konn respekte moun, ou pap janm respekte lalwa, sòf si l vini ak tout yon kokomakak, ki tou anlè pare pou l frape ou.

Respè se yon bèl bagay, se pa kankou laperèz. Moun alèkile, yo bliye respè a, se sou laperèz sèl yo mache. Timoun alèkile, yo pa respekte pèsonn non, ah ! Yo pa respekte anyen. Lè moun viv san respè youn pou lòt, yo atire malediksyon sou tè kote y ap viv lan.
[/quote]

Mwen ta vle ban nou plis, men fòk mwen ta resev
wa pèmisyon Bayyinah dabò. Vwala ke sa pa twò fasil sèjousi.

Antouka, mwen sèten ou rekonèt pwòp agiman ou yo Gelin, ke ou toujou pote sou fowòm lan, an se ki konsèn respè lalwa. Mwen pa bezwen di plis.

Posted: Tue Aug 30, 2005 11:22 am
by Gelin_
[quote]...Gelin, I've read your writings published here and elsewhere and I support your thesis that there is no Biblical basis for how Evangelicals blame all of Haiti's woes on a supposed "Pact with Satan" back in the days of Boukman.[/quote]
Believe me, Marylin, not one single believer - haitan or american - was able to give me any solid proof, historical or biblical, for that widespread 'legend'. And I have talked with quite a few who say they believed in the pact idea. It's like an obsession to them that keeps coming back like a broken record...But there is no basis in the book and no proof in the historical record. Yap voye monte...

gelin