Mesi Anpil Sonia Pierre - Mesi Edwin Paraison tou!

Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Mesi Anpil Sonia Pierre - Mesi Edwin Paraison tou!

Post by admin » Sun Oct 08, 2006 12:49 pm

Mwen tou pwofite remEsye ou tou Edwin dEske ou entwodui-m ba Sonya nan lane 2000 lan, sa ki pEmEt mwen rankontre avEk li plizyE fwa ankO lO li pase New York. Se avek yon grap plezi mwen te resevwa li lakay mwen lan New Jersey nan fen prentan ane sa e pataje anpil lide avEk li. Mwen te santi konsi se te yon gras pou mwen. Sa te pEmEt mwen tou entwodui li bay kominote New Jersey kOm yon envite espesyal nan yon reyinyon espesyal Haiti Solidarity Network of the Northeast (H.S.N.N.E.) nan St. Patrick Church, nan Jersey City. PEsonn pa te kapab rete endiferan a temwanyaj Sonia Pierre te pote bay kominote a sou tribilasyon Ayisyen frE ak sE nou yo ap pase nan Dominikani.

Mwen dekore ofis mwen nan Newark, NJ ak tout postE Sonia te ban mwen yo ke MUDHA mete deyO chak ane pou raple nou kOz timoun desandan ayisyen nan Dominikani, ki pa jwenn benefis okenn nasyonalite, paske Dominikani pa vle akOde "jus soli" pou pitit ayisyen, menm jan yo fE sa pou pitit tout lOt pEp ki fEt sou teritwa yo. Mwen te pibliye premye postE a sou Windows on Haiti depi lan 2000 e mwen pral prezante li la ankO. Mwen gen kEk postE ane sa ki rete toujou e mwen gen postE tout lOt ane yo tou, gras a Sonia. Chak jou mwen gade yo, e sa toujou raple mwen ke Ayiti se tou patou Ayisyen ak desandan ayisyen ap viv (oubyen ap chache lavi). Nou se nouvo palestinyen yo. (PetEt ke se palestinyen ki nouvo ayisyen yo, mwen pa konnen, men n'ap pase menm tray yo).

Antouka, Edwin, mwen konnen ou TOUJOU pare pou sipOte batay Sonia ap mennen an, ou toujou la pou-w kore li. Sonia tElman konnen sa tou li te pataje avEk mwen jan li espere gouvEnman ayisyen kapab retabli ou kOm AnbasadE nou nan Dominikani, yon pOs ou te kab ranpli ak diyite menm jan ou te fE sa kOm konsil nan Baharona pandan lontan epi apre sa kOm konsil general ayisyen nan Santo Domingo. Sonia konnen lO konsa ou t'ap kab kore li nan batay la pi byen toujou. Malerezman, depi gouvEnman enterimE a te ranplase ou ak yon atitid monfouben e san distenksyon, reprezantasyon ofisyEl ayisyen nan Dominikani soufri anpil, e mwen poko wE gouvEnman Preval la ko sousye li anpil de defann enterE ayisyen toupatou, kElkanswa kote y'ap viv la. M'espere se mwen ki nan erE, ke se konnen mwen pa konnen, ke se je-m li pa wE. Annatandan, sa mwen ka di, sE ke m'espere gouvEnman Preval la fE yon pi bon djOb pou li rehose reprezantasyon diplomatik li toupatou, e an premye lye nan Dominikani e nan Washington DC.

Edwin, mwen konnen ke menm lO ou pa konsil ayisyen ankO, ou toujou ap chache demele-w pou-w kontinye reprezante enterE ayisyen nan Dominikani. Ou toujou kontinye denonse abi yo, epi preche yon lOt altEnativ pi imanitE pou relasyon ayisyen ak dominiken. Mwen sete ou bOn chans ak Fondasyon Zile ou mete sou pye pou konkretize objektif sa yo. M'espere ou kapab yon lE konsa pataje ak noumenm sou foWom lan nouvEl MUDHA ansanm ak visyon Fondasyon Zile tou, pou noumenm nan Etazini pa janm bliye ke nou gen frE ak sE nan Dominikani tou.

Yon fw ankO, mEsi Sonya, mEsi Edwin, nou fyE de lit n'ap mennen an. Oganizasyon pa-m (Haitian-American Initiative Toward Integration) vle fE tEt kole ak oumenm e Sonya pou ede tout emigre, tout desandan ayisyen kElkanswa kote y'ap viv.

Empress Verite

Sonia Pierre a Shera

Post by Empress Verite » Sun Oct 08, 2006 1:10 pm

Greetings All:

Before reading this I had never heard of her but I am so happy to know that she exists and has been doing this very important work. The situation in the DR has been worsening over the past few years. And now it has come to a head. I am so angered by the mistreatment and random killings and rapes and other abuses. It is so good to know that there are Haitian (women) involved in fighting this problem.

More importantly, it sounds so much like what's happenning to Haitians in the Bahamas and Guadeloupe, Martinique and French Guyana.

Thanks for the updates Guy.

EV

User avatar
admin
Site Admin
Posts: 2152
Joined: Thu Nov 13, 2014 7:03 pm

Post by admin » Sun Oct 08, 2006 1:23 pm

Fo nou konnen tou ke Sonia pa vini pou kont li, pou li pa izole fas a gouvEnman RD ki ka reyaji kont tout atansyon sa, memm le yo pap fe-l nan limedya. Nou rekomande oganizatE kominote ayisyEn lan envite tou kek pesonalite dominiken ak ayisyen vin rankontre e pale ak kominote a. Mwen ge yon bon zanmi ki founi mwen lis sa:

1- Bishop Telesforo A. Isaac (RD)

2- Fr. Edwin Paraison (H) Fundacion Zile/Prix ASI 1994

3- Jose Luis Soto RD/Espacio de Comunicacion Insular (RD)

4-Alberto Despradel/Former Dominican Ambassador in Haiti (RD)

5-Juan Bolivar Diaz/Journaliste (RD)

6-Virgilio Almanzar (RD) President du Comite Dominicain des Droits de l'Homme.

7-Inoelia Remy (DH) Reseau Jacques Viau

Post Reply