Pwopozisyon pou tante rezoud pwoblem grangou-a prese prese

Post Reply
Morisseau
Posts: 50
Joined: Fri Dec 12, 2003 7:26 pm

Pwopozisyon pou tante rezoud pwoblem grangou-a prese prese

Post by Morisseau » Thu Apr 10, 2008 1:59 am

Bonjou/bonswa kamarad epi bon fet pou nou tout sa yo manm fanmi fowom fenet sou Ayiti yo ki rete nan lavil "annpale" kap pare yo la pou al selebre komsadwa 10 rekot kafe zouti pisan sa ke msye Guy S. Antoine valabman reprezante.

Se lone pa mwen pou mwen pataje ak nou tout ti losye refleksyon mwen fe sou dosye grangou kriminel sa ki sanble sou wout la pou ta menase tout bel travay ki deja fet pou pemet peyi nou rale yon souf tout bon vre fwa sa. Mwen vle pale ak nou ak tout franchiz mwen, sa vle di, menm jan ak anpil nan nou, mwen antikras sou emosyon osi akoz de enpotans, gravite ak ijans fenomen grangou sa.

Anpil refleksyon deja fet o nivo reskonsab nachon an yo sou dosye sa, e mwen deja li opinyon valab kek nan nou gentan fe. Poutan, malgre senserite ak bon entansyon ki makonnen ko yo nan entevansyon piblik sa yo, GEN YON BAGAY FONDAMANTAL KI GEN POTANSYEL REYEL POU AMOSE DEGA GRANGOU KRIMINEL SA KI MANKE nan pwopozisyon ki deja fet yo.

Pandan ke se vre ke solisyon dirab pwoblem sa se nan relans pwodiksyon nasyonal la lap paweze ko li jan prezidan PREVAL di nou tout li-a,

Pandan ke se vre ke gen politisyen san koutcha kap mete lwil sou dife pou ogmante chans pozisyon pa yo nan yon gouvenman tou nef ki an fet pap itil pyes moun anyen nan limedya nan kad dosye grangou kap debat an ijans kounye-a la,

Pandan ke se vre ke vyolans, vol, vyol, ak lot pap ride ditou nan solisyone pwoblem reyel a dimansyon entenasyonal sa sinon agrave yo pired toujou le moman emosyon sa pase pase li ale fe wout li,

Pandan ke se vre gen yon mank kowodinasyon vizib e ki regretab nan entevansyon 2 pi gwo chef peyi-a (Alexis/Preval),

E pandan ke menm nou apresye KOURAJ prezidan preval le li chwazi pou pa jwe sou EMOSYON pyes nan nou pou di nou LAVERITE a jan li we li epi konprann li,

Nap mande tet pa nou tout ayisyen ki gen mwayen piti kou li ye nan men nou e sitou nou menm sa yo ki nan dyaspora-a,

KISA VALAB nou ka fe IMEDYATMAN pou ride nan kad SOLIDARITE NESESE sa pou kwape GRANGOU BOSAL sa kap devore sevel fre, se ak tilezanj peyi nou yo?

LE NOU KONSIDERE KANTITE AYISYEN STATISTIK DI KAP VIV NAN DYASPORA AYISYEN AN KI DEJA EVALYE A PLIS PASE 1 MILYON,

LE NOU KONSIDERE WOL YO DEJA JWE NAN SIPOTE PWOP FANMI PA YO KI RETE DEYE NAN PEYI A,

LE NOU KONSIDERE FYABILITE MWAYEN TRANSFE KI DEJA EGZISTE A TRAVE CAM/UNITRANSFE AK LOT E KI YO MENM FASILITE TRANZAKSYON TOUT KALTE FET NAN PEYI-A SAN GRATE TET EPI SAN DLO NAN JE,

LE NOU KONSIDERE KE ITILIZASYON SISTEM TRANSFE SA PA MANDE PYES LOT PLANIFIKASYON OU DI MWENS KOWODINASYON KE YON PWOGRAM DIJANS NAN YON DIMANSYON PAREY TA MANDE,

E, LE NOU KONSIDERE ANPIL LOT FAKTE KE MWEN PA MANSYONE LA YO,

MWEN PWOPOZE KE:

DYASPORA AYISYEN AN LANSE YON OPERASYON KE MWEN RELE: "OPERASYON LAKAY SE LAKAY" KOTE CHAK AYISYEN PAMI PLIS PASE YON MILYON STATISTIK DI KI DEYO PEYI-A:

IMEDYATMAN,

VOYE 1 SAK DIRI, 1 SAK PWA, DEMI KES LWIL, 1 KES SPAGETI, 1/2 SAK MAYI MOULEN, 1 SAK FARIN, 1/4 SAK SIK BAY PWOP FANMI PA YO.

SE DEVWA YO DE TOUT FASON, EKSEPTE KE FWA SA YO FE LI POU YON REZON VALAB KI LI MENM DIFERAN.

OTORIZE/ODONE MOUN LAKAY NOU PATAJE PEN KOTIDYEN SA AK YON ENDIVIDI OUBYEN YON FANMI SELON LE KA

DOUBLE EFO NOU SOU AYITI A TRAVE TRANZAKSYON NOU ABITYE FE TANKOU, SI NOU ABITYE VOYE MANJE NAN YON SEL KAY, AJOUTE YON LOT KAY, YON ANSYEN ZANMI, FANMI OUBYEN YON LOT FRE/SE AYISYEN POU RIDE YO SIPOTE GRANGOU JENERAL EPI KRIMINEL SILA.

DEKOURAJE MOUN LAKAY NOU PATISIPE NAN ZAK BRIGANDAY TOUT KALTE KAP FET NAN PEYI-A EPI FE YO KONPRANN KE PEYI-A SE POU YO LI YE EKE SE ERITAJ PWOP PITIT PA YO LAP RETE DEMEN

ANKOURAJE YO MANIFESTE PASIFIKMAN, MEN FEMEMAN, FRISTRASYON YO A TRAVE RADYO, TELEVIZYON, JOUNAL EKRI EPI SOU BETON AN MENM, YON MANNYE POU REVEYE DIRIJAN SA YO KI NAN GOUVENMAN AN KAP PWOFITE DE BONTE AK KONPREYANSYON YO ALOSKE SITYASYON AN AP DETERYORE.

PA GEN SOLISYON IMEDYA DIRAB POU DOSYE GRANGOU-A
POUTAN POTE KOLE YOUN AK LOT A TRAVE YON TRANSFE MANJE KA KONSIDERABLEMAN AMELYORE SA IMEDYATMAN.

GRANGOU AK LAVI CHE SANBLE MEN YO PA MENM.

SOLISYON GRANGOU SE MANJE

SOLISYON LAVI CHE SE PLIZYE FAKTE SOUVAN ENDEPANDAN DE FAKTE OTORITE YO KA METE SOU KONTWOL RAPID RAPID TANKOU RELANSE PWODIKSYON NASYONAL YON PEYI PA JANM FET DI JOU O LANDEMEN. LE NOU VA EKSPOTE PLIS PASE NOU ENPOTE, SA VA RIDE NOU FE PRESYON SOU KOU LAVI-A. LE NOU FE PLIS WOUT EPI PA KRAZE SA KI DEJA EGZISTE YO PASKE NOU NAN YON KOLE LEJITIM, SA TOU RIDE DEVLOPMAN PEYI NOU KI LI MENM VA RIDE NOU KWAPE LAVI CHE-A. LE NOU PA FE PIYAY SOU MAGENZEN MOUN KI DEJA ENVESTI NAN EKONMI PEYI-A, SE ANKOURAJE NOU ANKOURAJE LOT MOUN PRIDAN ENVESTI YO MENM TOU EPI SE PLIS TRAVAY AK AKTIVITE EKONOMIK KI KREYE KI YO MENM RIDE NAN BATAY KONT LAVI CHE-A. LE YOUN AP TOUYE LOT TRIBO BABO SE DEKOURAJE AYISYEN KOU ETRANJE KI TA RENMEN FE SA VIZITE AYITI EPI DEPANSE DE TWA GRENN DOLA LADAN KI LI MENM TOU KA RIDE RIDE NAN BATAY KONT LAVI CHE-A. KONSA, PITIT PEYI-A KI ALETRANJE PA BLIJE PE RANTRE LAKAY LI EPI KA TOUJOU ANKOURAJE YOUN, DE OUBYEN TWA ZANMI ETRANJE VIZITE AK LI. PITI PITI, NA BOUTI SOU DEVLOPMAN TOURISM LA KI LI MENM GEN POTANSYEL KREYE PLIZYE MILYE TRAVAY POU PLIZYE MILYE AYISYEN KI BEZWEN SA. KONSA, SE TOUT BAGAY SA YO KI KONSTITYE BON JAN KOUT PWEN MARASA NAN BEK LAVI CHE-A. PEYI-A SE POU NOU TOUT LI YE. MENM JAN AK MWEN, PA GEN PYES BEL LIDE KI SIVIV SAN YO PAT PASE A LAKSYON AK LI.

KIDONK, NOU GEN CHWA SA YO:

NOU KA CHWAZI FE MANNIGET KI PA ITIL ANYEN NAN METE LWIL SOU DIFE A TRAVE AKSYON OUBYEN INAKSYON NOU,

NOU KA CHWAZI SENPATIZE AK PEP AYISYEN AN EPI CHITA SOU WOZET NOU PASAN KE NOU PA REYELMAN KONSENE PISKE MOUN LAKAY PA NOU MANJE EKE NOU PA GEN MANDA ELEKSYON NAN MEN NOU POU FE ANYEN,

NOU KA CHITA LA AP JISTIFYE BEL REYALIZASYON GOUVENMAN AN DEJA FE POU MOUN KI ENFOME YO MALGRE KONSTA DEJENERASYON SITYASYON GRANGOU AK LAVI CHE-A,

NOU KA DAKO OUBYEN PA DAKO AK DISKOU, ENTEVANSYON PIBLIK TOUT KALTE KI DEJA FET SOU KESYON AN,

OU DI MWENS TOU NOU KA ANESTEZI TET NOU KOMKWADIRE SE TA YON NOUVEL GRANGOU SOU YON LOT PEYI JAN SA TE YE POU ETYOPI YON EPOK AK LOT PEYI

NOU KA CHITA SOU FOWOM SA OUBYEN ITILIZE LOT MEDYOM POU FE PALAB OPINYON STERIL KI PA GEN ANYEN AREVWA AK REYALITE GRANGOU SA,

OU DI MWENS NOU KA CHWAZI SOLISYON SENP SA OUBYEN YON LOT KI PI BON TOUJOU KE NOU KA VINI AK LI EPI POTE KOLE YOUN AK LOT ANTANK FRE/SE AYISYEN KI NAN MENM BATIMAN POU NOU SIVIV.

PA OKIPE PYES BLOFE WOULEM DEBO KAP VIN DI NOU ANYEN LE KONTRE TANKOU SESI TE SIPOZE FET EKE LI PAT FET, SELA PAT SIPOZE FET EKE LI TE FET, EKE SE PREZIDAN KI RESKONSAB, SE PREMYE MINIS KI RESKONSAB, FOK SE GOUVENMAN KI POU PATI, SE BOUJWA YO KI MECHAN, SE SEKTE PRIVE-A KAP PWOFITE ELATRYE. KELKESWA LOSYE VERITE KI TA EGZISTE NAN NI YOUN NI LOT NAN VESYON SA YO, A LA FEN, NI YOUN NI LOT PAP REZOUD PWOBLEM NOU GEN LA. FOK NOU APWOCHE PWOBLEM NOU GENYEN YO YON LOT FASON, ANNOU SISPANN BLAME LOT POU SA YO FE NOU. ANNOU BLAME TET PA NOU POU TET NOU PAT FE ANYEN POU ANPECHE YO FE NOU YO TE FE NOU YO. NOU KA CHITA LA AP PALE ANPIL, FE BEL DISKOU EPI BAY BEL OPINYON SAN ANYEN DE PRATIK PA REGLE.

OU DI MWENS, MENM JAN AK MWEN, OU KA MONTE SOU ENTENET LA PASE A LAKSYON VOYE MANJE BAY FANMI PA OU OUBYEN ANSYEN ZANMI, FANMI OUBYEN MENM YON ETRANJE EPI YON JOU KOU JODI-A, WA DIM KI DIFERANS SA TE FE NAN MOMAN AYITI PEYI NOU PLIS BEZWEN SA. KONSA, ANNATANDAN, SI PWOMES GOUVENMAN AN SOT FE YO YO TANKOU PWOGRAM TOUT KALTE AK PLIZYE MILYON GOUD KI PREVWA POU ENJEKTE LADAN YO VA FE CHIMEN YO ALOSKE NOU DEJA SOVE PLIZYE LAVI TILEZANJ EPI RIDE NAN KWAPE MIZE NAN PEYI NOU.

KISA NOU KA FE MENM NOU MENM MENM? KIJAN NOU KA FE SA EPI KILE NAP FE'L? NOU MET DEJA KONTE NAN SELEBRASYON 10ZYEM REKOT KAFE SA PISKE NON SELMAN MWEN ANVI VINI ANPIL MEN TOU, MWEN TA RENMEN YOUN AP GADE LOT NAN JE POU YOUN KA DI LOT KISA NOU DEJA FE NAN KAD KANPAY SA. MAP KRAZE RAK POU PITA VYE FANMI'M YO.

User avatar
Guysanto
Site Admin
Posts: 1288
Joined: Fri Mar 07, 2003 6:32 pm

Post by Guysanto » Thu Apr 10, 2008 9:02 am

Onè Morisseau,
Kesyon mwen: Ki jan ki pi efikas? Ki mwayen pou nou itilize? Menm si manman nou ap mouri, fòk nou reflechi kanmenm pou demen nou pa di "si m the konnen".

Reflechi san aksyon pa ase. Men tout bon aksyon, menm aksyon nan ka ijans, mande refleksyon kanmenm.

Men yon lòt apèl nan menm sans pa w la, men ki genyen yon pi gran lodyans:


From the Corbett List
[quote]
From: leiderman@mindspring.com

9 April 2008

dear Readers:

by these figures [below], the United Nations World Food Program has budgeted but not received from usual donors approx. five dollars per person to relieve the hunger of about one in five Haitians:

"The world's largest food distribution agency, the World Food Programme has called on donors once again to urgently support its operations in Haiti, which has been particularly vulnerable to the spike in costs. So far the agency has only received 13 percent, or $12.4 million, of the $96 million required to assist 1.7 million people in Haiti, the Western Hemisphere's poorest country. As a result, the World Food Programme says it barely has enough funding to support operations throughout April."

the shortfall is slightly more than $80,000,000. Jerry Lewis' telethon for muscular dystrophy last year <http> raised more than $60,000,000 in less than 24 hours. what group of responsive entertainers, artists, banks, businesses and American broadcasting companies will have a Telethon for Hungry Haitians next weekend? or the next?

thank you,

Stuart Leiderman
leiderman@mindspring.com


"Article 25. (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control." excerpt, Universal Declaration of Human Rights, 1948 <url>
[/quote]

Morisseau
Posts: 50
Joined: Fri Dec 12, 2003 7:26 pm

Post by Morisseau » Thu Apr 10, 2008 2:23 pm

Mwen pa vle nou bliye ke pwoblem nan pa nouvo an Ayiti. Se pa komsi Ayiti fenk soti lopital epi aprann li gen Kanse. Non, se pa sa ditou. Se agrave li vin agrave piske pyes dirijan pa te janme apresye li nan vale reyel li. Pwopozisyon prezidan preval yo pa yon dekouvet syantifik tou nef. Plizye ekspe, politisyen tout kalte, teknokrat, entelektyel ak lot yo tout deja elabore sou enpotans relans pwodiksyon nasyonal la men, kom nou tout konnen, ayisyen sanble pi maton nan jere ijans toutan, yo sistematikman neglije kesyon an nan rapousib lot ajenda yo ka genyen pou fe kapital politik, sosyal ak ekonomik pwop tet pa yo. Jodi-a nou retwouve nou fas a yon sityasyon non retou eke natirelman, si'w pa nan demogoji menm jan ak lot ou neseseman ap di moun yo sa ou we prezidan preval di nou tout la. Sepandan, eske sa o mwen amose pwoblem reyel la vre? Eske gen altenatif non demagojik ke nou ka itilize ki yo menm ka gen yon efe imedya dirab ou pa? Setenman! Pami yo sa mwen deja pwopoze nou la. An prensip, eksepte ke mwen refize fe twop palab sou kesyon an akoz de ijans li men, mwen te ka pran mete nan men tout bann dirijan tet bobech sa yo ki akoz de mank vizyon yo pa rive gen yon plan tou pare non selman pou te deja lanse pwosesis relans pwodiksyon nasyonal depi kek tan deja. Ou te met kwe mwen si ou vle, apre tansyon dezod briganday sa fin kalme li, majorite moun pral otomatikman neglije tout bel palab ki gen rapo ak pwosesis relans pwodiksyon nasyonal la anko swa nan pote plis atansyon yo nan eleksyon pasyel yo, ranvwaye premye minis, ensekirite, negosyasyon yon plas minis, direkte jeneral, oubyen sekrete deta e menm rive mande demisyon prezidan an komkwadire se li ki ta lakoz sityasyon anpire piske li kontante li selman de di yo laverite eke li two lan eke yo te ka fe sa pi rapid yo menm si youn nan yo te prezidan de preferans, dosye doub nasyonalite, kriz kouran, dezas/katastwof natirel, ak anpil lot nwizans mwen ka vini ak yo pou jistifye pwochen ijans ki pral vini la kap lakoz dosye relans pwodiksyon nasyonal la ale mouri nan tiwa pou li refe sifas pita selon ke li konvenab pou opotinis nan moman. Nou tout ka fasilman sonje jan anpil blofe te kouri di yo ka remete lod ak sekirite nan peyi-a nan 48 ed tan apre aristid te kite peyi-a. Pi douvan lo te gen gwo bri kite tap fe le jwet video game "grand theft" sesi sela te soti kote yo te mal reprezante ayisyen yo, opotinis te kouri pran radyo pou di ke yo pral fe yon lot video game soti ki ale alankont de premye jwet la sou non nasyonalis, kote apre tout bri sa yo se te epi epi anyen. Ayisyen san dout te santi yo byen le yo tande tout demagoji sa yo nan zorey yo e non Verite-a jan li ye-a. Kamarad, pwoblem nan reyel. Yon leta reskonsab epi ki diy te dwe deja a trave dirijan vizyone e reskonsab li genyen yo, prevwa yon plan relans pwodiksyon nasyonal ak yon bidje pou sa ki li menm rete andeyo epi sou tet tout lot mannev ak trataksyon politisyen akoz de enpotans li. Tale konsa, tout moun pral bliye tout bagay pou konsantre eneji yo sou eleksyon pasyel yo. Epi epi, anyen! Tale konsa, se plis voye monte ki pral fet nan radyo ak televizyon pou konvoke premye minis la elatrye pandan ke se tan enpotan kap pase pou ale plis nan pwosesis ranplasman kote lot gouvenman an dwe pran konesans dosye ki deja an kou elatrye avan menm yo ka pratikman mannyen pyes ladan yo vwa pou ta vini ak rezilta yo prese prese. Non, kisa ou pral we de preferans, yon pil ak yon paket politisyen ak palmante gwo palto ki pral pouse yon ajenda popilis poutan ki anti-pep piske se entere pesonel yo ki motif la e non sansiblite ak konpasyon pou mas la nan kad pwoblem ijan lap travese la yo. Sa ki pi red la seke, menm jan ak mwen, yo tout konnen sa yap fe byen pwop eke malerezman, le pli souvan, se yo ki pote labanye akoz de emosyon majorite-a ki toujou favorize yo lawout. A chak fwa nouvo dosye sa yo paret, tout ansyen yo mouri piske ou pral remake ke moun ki gen djob deja nan men yo pral reflechi sou meye apwoch pou jistifye yo kenbe pos ministeryel yo eke sa yo ki andeyo pouvwa men ki toujou domi reve fe sa, pral jwe sou ki pwen feb advese-a ki ka fasilite reyalizasyon rev pa li tout sa yo san ni youn ni lot mete stabilite ak devlopman peyi a avan pwoje tet pa yo. Monche kamarad, se yon dezod total kapital. Kwe mwen si ou vle, ansyen prezidan tap KALME tout moun apre diskou a si se li kite fe li. Poutan, kisa titid te kap fe imedyatman selon sityasyon li ta twouve li ladan'l la? Nou bezwen gen plis kouraj pou kontinye di monu yo laverite a jan li ye a oubyen jan nou konprann li an nou menm menm. E si sa vle di pedi djob nou, ke sa fet konsa AMEN!

Avan male, eske nou ka pase a laksyon souple? Mwen pakapab pou mwen, ou pa kapab pou kont ou, yo pakapab poukont yo, men nou tout ansanm ka fe'l. Kelkeswa metod ou chwazi itilize-a, jou rankont nou nan New Jersey, map pesonelman mandew kisa ou deja fe o dela de palab pou ride sityasyon malouk sa?
FOK NOU TOUNEN NOU MENM MENM CHANJMAN NOU VLE WE KI FET NAN MOND LA. (MAHATMA GANDHI) YES WE CAN!!! ANYONE?

Morisseau
Posts: 50
Joined: Fri Dec 12, 2003 7:26 pm

DIVESYON an deja an aksyon

Post by Morisseau » Thu Apr 10, 2008 4:43 pm

Map konsidere seryezman lanse mwen nan biznis "divino" a piske apen mwen fin fe prediksyon mwen yo, mwen pa menm etone ke radio kiskeya deja rapote anviwon 16 depite ak lot fos politik etabli deja bay premye mis la ultimatum pou li remet demisyon li 12 mas kap vini la pou pita sou menas yon lot entepelasyon komkwadire se li kita lakoz pwoblem eke, imedyatman apre li ale eke yo ranplase li pa yon lot premye minis, DEZOME, AYITI AP DEJA SOTI NAN PWOBLEM GRANGOU-A. KIDONK, APRE TOUT MANNEV SA YO KI LA POU SATISFE OPOTINIS SA YO, KESYON LAVI CHE-A AN AYITI AP JWENN REPONS DEFINITIF LI. MESYE OOO KI LE LAP SISPANN BLOFE MOUN? LOUVRI JE NOU NON POU WE KLE. PA TWO LONTAN PASE SA, SE TE ARISTID KITE TOUT PWOBLEM PEYI-A MEN APRE KIDNAPIN NAN KISAW WE? OU PA BEZWEN DIM, PASKE OU KONNEN MKONNEN TRE BYEN MENM JAN AK OU. AYITI TE VIN PI MAL PLIS PASE JAN SA TE YE. MALE, PITA.

jafrikayiti
Posts: 218
Joined: Fri Dec 29, 2006 7:16 pm

Post by jafrikayiti » Thu Apr 10, 2008 9:30 pm

Onè kanmarad Morisseau,

Monchè mwen konprann fristrasyon ou e mwen dako ak ou pou refleksyon yo depase nivo pawol pou yo rive nan aksyon konsekan ki pote chanjman.

MèzalO, tankou Guy di sa pi wo a, nan kalfou nou ye la a, aksyon yo pa ka fèt nan lib, ni ak presipitasyon. Ou wè jan 16 pami mesye "Senatè" yo gen tan lage yon kominike nan lari a pou mande dechouke Premyeminis lan. Ou sezi pou sa?

Se la a pou nou rann nou kont ki jan sitiyasyon an grav. Poze on ti kras pou ou fè yon lòt remak sou "timing" deklarasyon 16 Senatè yo...ki koresponn ak aksyon Anbasad Etazini ki, limenm, pa manke odasyèz pou li di li fèmen pòt pou rezon "sekirite". Ki menas anbasad la te jwenn?

Adye wi dan! Nan peyi kote bonm ap tonbe maten midi swa, anbasad Bush rete tou louvri. Kidonk, se lè tout eskonbrit fini, anbasad etwale a fèmen nan Potoprens. Sa se yon jès politik ki montre aklè, yanki a pa kontan ak oryantasyon gouvènman aktyèl la. Kanta pou Alexis se pa jodi a n ap aprann yo pa vle wè misye. Men se pa ak Alexis an patikilye yo gen pwoblèm. Sa blan an vle se aplike menm fomil Côte d'Ivoire la ann Ayiti. Sa vle di, yon Prezidan ak yon Premye Minis ki se 2 towo k ap gwonde nan menm patiraj e ki pa anntann yo sou kwakseswa. Konsa, "bailleurs de fonds" kapab fè tout nèg danse ès-ès nan reyinyon dikta aplikasyon plan lanmò a.

Ou tande Prezidan an pale de sibvansyon pwodiksyon nasyonal ak konsomasyon nasyonal. Gade pou ou wè ki jan sa pral debat 25 avril la ak mesyedam FMI yo. Kouman pwodiktè diri nan Texas ak lòt zotobre yo resevwa diskou Prezidan an? Siman Prezidan an ap pare pou li al repete koze remize tank pou aktive traktè li pa janm sispann klewonnen pou granmesi a.

Orezime vye frè, enkredil oupa tout Ayisyen ap sètoblije rive nan kafou pou nou konprann se AYISYEN sèl ki gen obligasyon envesti nan lavni Ayiti. Tontonnwèl se malatchonng li te toujou ye e se sa l ap toujou ye.

Kounye a, apre tout moun fin pase dlo nan je yo, nou wè veritab pri diri, pri mayi, pri glos lwil .... apre nou fin panike, rele, joure youn lot....n ap oblije oganize n. Ou di ou kase randevou ak nou dimanch 20 avril la, se byen. Men, mwen espere nou pa vini nan rankont lan ak plis rèv ki pa koresponn ak reyalite sa nou ye sou fowòm nan....asavwa yon kominote gaye ki egziste sèlman atravè mo ki ekri sou yon klavye....aksyon konsekan k ap pote chanjman yo, se sou latè fèm pou yo aplike....e aksyon sa yo pa mande pou pyès moun rete tann konsansis, ni menm konsiltasyon espas WOH. Lesansyèl si yon moun wè chimen an, se limenm ki pou twouse manch chemiz li ak pantalon li epi pran labannyè epi koumanse rasanbleman an....tout moun pa p janm ka montre nan tren an an menmtan...

Annatandan, m al domi pou rasanble fos pou m ka gen chans wè solèy mwen espere wè k ap leve demen maten an.

respè !

Jaf

Morisseau
Posts: 50
Joined: Fri Dec 12, 2003 7:26 pm

Post by Morisseau » Thu Apr 10, 2008 10:01 pm

Vye kamarad mwen Jaf mwen tande ni ou ni guy. E mwen etone ke mwen pat gentan fe plis sans sou sa ou mansyone la konsenan anbasad meriken ki deja femen pot li pou ensekirite aloske li pat janm gen pyes menas ki pandye sou tet li eke menm nan peyi kote menas 24/24 ap fet ak bonb fann fwa tout lajounen tout lannwit yo pa menm femen barye yo menm. Si jan map gade bagay la se ta konsa vre, alos, ki lespwa reyel pou peyi nou Ayiti? Edem non souple. Se vre mwen fristre anpil we a chak ti jefo kap fet nan peyi mwen, zot tonbe manniganse tout sa'l konnen pou ankouraje kraze sa lo li pa kreye sa li menm menm. Mwen te deja pase a laksyon nan kad inisyativ la epi randevou mwen te kase ak nou an se plis pou mande konbyen nan nou ki deja fe plis ke pale bay bel opinyon ki dous nan zorey moun men ki pran le devan menm jan ak mwen. Annatandan, nan ti espas tan sa, 4 kamarad deja di mwen yo pase a laksyon epi ap ankouraje lot fe sa. Se pa baton mwen tap vin bay pyes nan nou...lol Antouka, ou vin kraze presyon mwen an two bone wi la. Map kontan we nou anko kamarad.

Post Reply