Kòdinasyon Nasyonal Revandikasyon Peyizan Ayisyen

Post Reply
Charles Arthur
Posts: 151
Joined: Tue May 25, 2004 7:35 am

Kòdinasyon Nasyonal Revandikasyon Peyizan Ayisyen

Post by Charles Arthur » Mon May 08, 2006 2:25 pm

KODINASYON NASYONAL REVANDIKASYON PEYIZAN AYISYEN
KONAREPA
Ri Lig Feminn # 2, Pòtoprens, Ayiti, tel : 245.19.78 / 446.87.30
E.mail : Konarepa2006ayiti@yahoo.fr
Konarepa2006@yahoo.frKONFERANS POU LAPRES
4 me 2006

POU LANSE KONAREPA PIBLIKMAN EPI PREZANTE KEK GWO REVANDIKASYON BAY POUVWA KI PRAL TABLI A


Anplis tout pwoblèm politik, ekonomik, sosyal, kiltirèl, ak òganizasyonèl kap brase bil mouvman peyizan ayisyen an, gen yon lòt gwo pwoblèm ki kwaze sou kòtòf lestomak nou se kesyon IZOLMAN an. Nou di pwoblèm sa a lakòz vin gen yon mank kominikasyon ak kòdinasyon, yon mank konsètasyon ak planifikasyon nan mitan nou. Menm si nou tout ap goumen sou menm revandikasyon tout kote, nou konstate se chak òganizasyon kap mennen batay la pou kont li nan pwòp zòn pa li yon fason izole youn ak lòt.

Nou vin dekouvri pratik sa a sèvi pou febli nou kòm sektè òganize kap defann menm enterè. Praktik sa a vin diminye kapasite ak posibilite nou genyen pou n konstwi yon veritab fòs ki nesesè yon fason pou nou mennen batay revandikasyon nou yo ak efikasite, anfas pouvwa ki anplas yo pou n rive rache gany nou nan batay la.

Nan lespri pou n kòmanse atake ansanm defi ki toujou anfas nou yo, epi rann lit la pi efikas, yon ansanm òganizasyon peyizan ki abitye pale youn ak lòt, ki sòti nan diferan kwen nan peyi a te deside chita nan yon rankont pandan twa jou, nan dat 28-29 30 avril 2006 la pou kontinye reflechi sou pwoblèm yo epi chache ansanm ki solisyon ki posib. Nan rankont sa a, nou brase lide :

- Sou gwo pwoblèm kap brase bil peyi nou globalman, patikilyèman pwoblèm kap frape milye peyizan nou an
- Sou konjonkti a yon fason pou nou konprann pi byen sak pase nan lavi peyi nou an nan monan sa a pou nou rive pi klè sou aksyon nou dwe mennen
- Sou gwo pwoblèm kap brase bil mouvman popilè ayisyen an patikilye mounvman peyizan an

Aprè tout diskisyon, refleksyon, analiz ak kòmantè ki fèt nan mitan nou sou pwoblèm yo nou deside :

1. Defini ansanm yon sèl kaye revandikasyon ki ranmase gwo pwoblèm peyizan yo pou prezante bay otorite Leta ki pral tabli nan peyi a
2. Mete sou pye yon rezo nasyonal pou kòdone, epi ranfòse lit revandikatif peyizan yo

Rezo nasyonal sa a pote non : Kòdinasyon Nasyonal Revandikasyon Peyizan Ayisyen (KONAREPA). Se rezo nasyonal sa nou vin rann piblik bay tout kominote nasyonal ak entènasyonal la. Men òganizasyon ki kòmanse fòme rezo nasyonal sa a :

1.Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen
2. Federasyon Gwoupmanm Peyizan Belfontèn (FGPB) / Kwadèboukè)
3. Federasyon Peyizan Patizan Makandal (FEPPAM /Grandans)
4. Mouvman Revandikasyon Peyizan San Tè (MRPST/ Vèrèt)
5. Kòdinasyon pou Defanm Enterè Peyizan (KODEP/ Latibonit)
6. Kòdinasyon Militan pou Devlopman Onzyèm ak Douzyèm (CMD-OD/Ti Gwav)

KONAREPA se yon regwoupman òganizasyon ki granmoun tèt li, li pa sou lobedyans okenn pati politik, ni okenn enstitisyon prive kou piblik. Anvan lontan KONAREPA ap prezante bay mas peyizan yo, gouvènman ki pral monte a ak tout lòt sektè nan peyi a kaye ki ranmase pi gwo revandikasyon peyizan yo jounen jodia. Men sa ki ap poto mitan kaye revandikasyon sila a :

1. Gouvènman Preval la dwe defini prese prese yon pwogram pou refè anviwonman an nan tout seksyon kominal nan peyi a.
2. Gouvènman sila a dwe deplòtonnen nan peyi a yon pwogram pwodiksyon nasyonal ki chita sou agrikilti peyizan yo. Pwogram sila a dwe makònnen ak yon bon jan refòm agrè, kredi, entran agrikòl epi tou ankadreman teknik ki nesesè pou ogmante ekonomi peyizan yo
3. Tabli bon jan sistèm irigasyon ki pou wouze tout tè nan peyi a
4. Kreye kondisyon pou peyizan yo jwenn mwayen pou estoke epi transfòme pwodwi nou yo.
5. Pran mezi pou kontwole pakèt pwodwi kap vin kraze pwodiksyon nasyonal la epi garanti mache ak bon jan pri pou pwodwi peyizan yo
6. Pran mezi pou pèse wout nan diferan seksyon kominal yo pou peyizan yo kapab pote pwodwi yo san difikilte nan mache
7. Pran mezi pou legalize tout tè peyizan yo okipe toupatou nan peyi a, espesyalman nan Nodwès ak nan Latibonit
8. Pase kòd lajistis nan kou tout kriminèl ki te fè masak sou ti peyizan nan tout kote nan peyi a, patikilyèman nan Jan Rabèl, Danti, Pyat, Jèvè, Bokozèl, Milo, elt. ak tout lòt kriminèl ki sasinen zanmi ti peyizan tankou : Jan Mari Vensan, Tijan Pyè Lwi, Jan Dominik…
9. Tabli nan benefis ti peyizan yo nan tout seksyon kominal anndan peyi a bon jan sèvis sosyal tanklou : Lekòl, Lopital, Dlo, Mache piblik, batistè gratis, Sant lwazi, elt…
10. Mete kanpe bon jan sèvis sekirite ak lajistis nan tout seksyon kominal nan peyi a

KONAREPA pral mache kontre ak lòt òganizasyon peyizan ki gen menm liy ak li toupatou nan peyi a. KONAREPA ap gonfle fòs li ak tout lòt sektè popilè konsekan nan peyi a pou nou rive chavire sistèm peze souse a ak pou peyi a sòti anba bòt okipasyon pou l reprann dwa grandèt majè li. Satisfaksyon revandikasyon nou yo chita sou kalite batay n ap mennen.


Mezi fòs nou se mezi òganizasyon nou, mezi òganizasyon nou se mezi pouvwa nou !


Pou Komite Pwovizwa KONAREPA :Wobè Meteye Desten Lijèn Andre Seyis

Charles Arthur
Posts: 151
Joined: Tue May 25, 2004 7:35 am

New peasant network launched

Post by Charles Arthur » Tue May 09, 2006 9:53 am

'Ideas and Action - Projecting the voices of Haiti's progressive civil society organisations', #4, 9th May 2006

__________

New peasant network launched

Press release - 4th May, 2006

KODINASYON NASYONAL REVANDIKASYON PEYIZAN AYISYEN (KONAREPA)
(National Coordination of Haitian Peasants' Demands)
Ri Lig Feminn # 2, Pòtoprens, Ayiti.
Tel : 245 1978 / 446 8730
Email : Konarepa2006ayiti@yahoo.fr Konarepa2006@yahoo.fr

To launch KONAREPA publicly and to present some major demands to the incoming government

In addition to all the political, economic, social, cultural and organisational problems facing the Haitian peasant movement, there is another problem weighing us down: ISOLATION. We believe this problem has led to a lack of communication and coordination, a lack of discussion and planning among ourselves. Even if we are all struggling for the same demands everywhere, each organisation is fighting on its own, in its own area, in isolation from the others.

Our experience shows that these practices weaken us as an organised sector, fighting for common interests. They diminish our ability to construct the real force that is required to effectively lead the struggle for our demands and to achieve our aims in the face of the powers that be.

In the spirit of starting to attack the problem that we have always faced and to make the struggle more effective, a group of peasant organisations, from different parts of the country but which are used to talking to each other, decided to hold a meeting for three days (28-30th April 2006) to reflect on the problem and seek a common solution. During this meeting, we addressed a number of issues:

· The big problems facing our country in general, in particular those that affect the peasant sector;
· The current situation so that we better understand what is going on in the country at the present moment in order that we develop a clearer idea of the actions we need to carry out;
· The main problems facing the Haitian popular movement, particularly the peasant movement.

After all the discussions, reflection, analyses and comments among ourselves, we decided:

1. To put together a single list of demands that addresse the main problems peasants face, and to present them to the authorities that are going to be put in place in the country;
2. To set up a national network to coordinate and strengthen the struggle for peasants' demands.

This national network is called KONAREPA (National Coordination for Haitian Peasants' Demands). This is the national network that we are now making known to the nation and the international community. Here are the organisations that make up the network:

1. Tèt Kole Ti Peyisan Ayisyen
2. Federasyon Gwoupman Peyisan Belfontèn (FGPB)/Croix-des Bouquets)
3. Federasyon Peyizan Patizan Makandal (FEPPAM/Grand'Anse)
4. Mouvman Revandikasyon Peyisan San Tè (MRPST/ Verettes)
5. Kòdinasyon pou Defann Enterè Peyisan (KODEP/Artibonite)
6. Kòdinasyon Militan pou Devlopman Onzyèm ak Douzyèm (CMD-OD/Petit-Goâve)

KONAREPA is a grouping of organisations that is its own master - it has no allegiance to any political party, or any public or private institution. Soon KONAREPA will be presenting the list of fundamental demands of the peasantry to the mass of peasants, the incoming government, and to all other sectors. Here are what will be the key elements in that list of demands:

1. The Préval government must quickly define a programme to restore the environment in all parts of the country.
2. It must set up a programme for national production based on agriculture. This programme must include proper agrarian reform, credit, agricultural inputs, and all the technical support required to boost the peasant economy.
3. It must set up a good irrigation system to cover the whole country.
4. It must create the conditions for peasants to have the means to store and transform our produce.
5. It must take measures to control the flow of goods from abroad that are crushing national production and guarantee a market and decent prices for peasants' products.
6. It must take measures to build roads in different rural districts so that peasants can easily bring their produce to market.
7. It must take measures to legalise land occupations by peasants everywhere in the country, especially in the North-West and the Artibonite.
8. It must bring to justice all the criminals guilty of massacres of peasants in the country, especially those at Jan Rabèl, Danti, Pyat, Jèvè, Bokozèl, Milo, etc. as well as those guilty of killing the peasants' friends like Father Jean-Marie Vincent, Father Jean Pierre-Louis, and Jean Dominique…
9. It must establish good social services for peasants in all rural districts, such as schools, hospitals, water, public markets, free birth certificates, leisure centres etc.
10. This government must set up a good security and judicial system in all rural districts in the country.

KONAREPA will work with all peasant organisations with the same orientation anywhere in the country. KONAREPA will grow in strength with all other main popular sectors to overthrow the system of exploitation and to take the country out from under the occupation's boots, so it can once again be sovereign. Achieving our goals depends on the quality of the struggle we lead.

The measure of our strength is our organisation, the measure of our organisation is our power.

For the KONAREPA Provisional Committee:

Wobè Meteye
Desten Lijèn
Andre Seyis

(Translated from Creole by Andrew Taylor for the Haiti Support Group)

_________________

'Ideas and Action - Projecting the voices of Haiti's progressive civil society organisations' is a Haiti Support Group project funded
by the Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF)

The Haiti Support Group is a British organisation working in solidarity with the Haitian people's struggle for human rights,
participatory democracy and equitable development, since 1992 - www.haitisupport.gn.apc.org

Charles Arthur
Posts: 151
Joined: Tue May 25, 2004 7:35 am

Pètet ou kapab kontakte KONAREPA direkt

Post by Charles Arthur » Wed May 17, 2006 11:03 am

[quote]Lè nou gade lis revandikasyon yo, nou wè yo bèl anpil , sepandan, nou ta renmen mande egzakteman sa kèk nan yo yo vle di konkrètman sètadi, ki fason oganizasyon an wè yo realizab .
[/quote]

Chè Frantz,
Pètet ou kapab kontakte KONAREPA avek kestyon ou?:
Konarepa2006ayiti@yahoo.fr

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Wed May 17, 2006 2:10 pm

Frantz ekri : [quote]Etandone fowòm sa pèmèt nou debat antrenou , n'ap pwofite poze kèk kesyon. [/quote] Charles kestyon Frantz nan lejitim li kle e li mande pou ke mesye KONAREPA yo repond a 2 ou 3 kestyon sou zafe revandikasyon sila. Charles repond : [quote]Mon che Frantz, Pètet ou kapab kontakte KONAREPA avek kestyon ou?:
Konarepa2006ayiti@yahoo.fr[/quote] Charles repond Frantz, se banmwen ke KONAREPA banmwen text sa poum vinn lage li sou fowom sila. Mwen pa potpawol ni mandate pou mwen repond kestyon byen ke nou tout gen dwa fe komante sou revandikasyon sila si nou vle !!
KONAREPA pami tout revandikasyon yo : Men sa ki ap poto mitan kaye revandikasyon sila a : [quote]1. Gouvènman Preval la dwe defini prese prese yon pwogram pou refè anviwonman an nan tout seksyon kominal nan peyi a. [/quote]
Mwen kwe ke se chak seksyon kominal ki konnin sa yo bezwen e ki fason ke yo bzwen li. Ki donk se chak seksyon gen diferan bezwen dapre kote ke yo ye. Govenman pakap defini pou yo. Govenman kap bayo lajan, teknisyen, material si yo vle. Min,
Fok yo bay govenman youn plan de travay avek benchmark e chak etap ki pou fet.
Ki yes ki potpawol mesye sa yo kap kontrole travay la?
Ki kontribisyon ke tout oganisasyon sou papye sa yo ap pote nan pote kole sa yo?
Eske yap chita gade govenman kap travay ou byen tout mamb yo ap pote kole tou?

Afe de govenman dwe fe sesi dwe fe sela se bobinn!!
Si yo pa gen youn manifesto, youn proposal, youn plan de travay pou youn sa we ki jan travay la ap fet e konbyen lajan sa ap koute e konbyen de moun nan kominote sa yo kap profite.
Govenman chaje ak demand, e anpil travay e li pa gen anpil lajan pou bay.
Govenman telman gen travay ke lap goumin ant priyorite e ijans.
Youn problem kap youn priyorite, min li pa youn ijans.
Youn ijans se youn problem ki pakap tand!!.

Kidonk mesye responsab KONAREPA yo vinn sou fowom sa pou vinn repond kestyon Frantz nan e lot kestyon ke lot moun genyen tou.
Konsa secte prive a a lot NGO's e mwen menm kap tande yo kap bay w youn ti siplis nan sa ke nou genyen.
Pitit ki pa rele pap jwen tete.

Nap tand w!!

Michel

Michel Nau_

Post by Michel Nau_ » Sun May 21, 2006 1:19 pm

KONAREPA ekri:[quote]Gouvènman Preval la dwe defini prese prese ......
Gouvènman sila a dwe deplòtonnen .....
Tabli bon jan sistèm ......
Kreye kondisyon pou peyizan yo......
Pran mezi pou pèse wout[/quote].....
Preval di ke travay la se pa li menm selman min travay nou tout!!
Ki pote kole ke KONAREPA pral bay??
Ki sa ke li genyen nan dyakout lli??

KONAREPA di [quote]ke li pral mache kontre ak lòt òganizasyon peyizan ki gen menm liy ak li toupatou nan peyi a. KONAREPA ap gonfle fòs li ak tout lòt sektè popilè konsekan nan peyi a pou nou rive chavire sistèm peze souse a ak pou peyi a sòti anba bòt okipasyon pou l reprann dwa grandèt majè li. Satisfaksyon revandikasyon nou yo chita sou kalite batay n ap mennen.[/quote]Charles ki deklarasyon e revandikasyon sa yo tre inpotan, min nou ta remin konnin si w w gen chif ak data ke w kap pataje avek nou e pou ede nou pran youn desisyon pou nou bay youn ti kichoy?
Ki kalite batay ke wap menmen e kout ki yes?
E ki zam ke w itilize nan batay w a??
Si se lajan ak sipo materyel ke w bzwen, eske w kap di nou ou byen voye nou sou youn sit pou nou kap we plan travay KONAREPA ?
Mwen voye youn email bay KONAREPA semem pase a. Yo poko repond jiska prezan.

Nap tand boss papa!!
Pa fe nou tounin pwatand!!

Mesi

Michel

Post Reply